Ainmithe

Mac Tíre
Mac-Tìre

Sìogach
Sitheach
Faol
Cliabhach
Cliùin
Con
Criomhan
Sionnach
Seannach

Madra Ruadh
Madadh Ruadh
Gille-Mhàrtainn
Lois
Balgair

Fainche
Broc


Cat Crann
Taghan
Crannchu na Coille
Crann-Chu na Coille
Sgionn
Madra-Croinn
Madamh-Croinn
Taghan-Giuthas
Taghan-Eòrpach
Taghan nan Eòrp
Neas-Bhàn

Nios-Bhàn
Bladnait-Bhàn
Neas-Gheal
Nios-Gheal
Iarag-Gheamhramh
Iarag-Gheimhreadh
Ian-Bàn


Easag Bhàn
Easóg Bhán
Easan Bàn
Neas-Gheal
Easóg
Easag
Easan
Neas-Mhór Éireannach
Neas-Mhór
Nios-Mhór
Bladhnaid
Carlam


Easag nan Eilean
Easag nan Eileanan
Easóg na h-Oileáin
Neas-Mhór nan Eilean
Neas Gheàrr-Earballach
Neas Bheag
Easag na h-Albainn
Easag Tìr Mhór
Neas-Mhór na h-Albainn
Neas-Mhór nan Albainn
Neas-Mhór Cuimrigh
Neas-Mhór Albannach
Neas-Mhór Bhreatannach


Neas
Nios
Neas-Bheag
Neasag
Iarag
Bladnait
Ian
Cat Coille
Taghan
Feocallan
Fothallan
Fothannan
Focallan
Feocallan-Eòrpach
Breun-Fheocallan
Foicheallan
Taghan-Tùdaidh
Taghan-Tartaidh
Taghan-Tùdaidh Eòrpach
Taghan-Tùdaidh nan Eòrp
FeòclanMathghamhna
Art

Artbe
Mathghamhnann
Mathghamhan
Mathghamhnain
Mathgen
Mathghama
Artgal


Mathan UamhaCat Fiadhain
Cat-fiadhaich
Cat-fiadh
Cat Fiáin
Fia Chat
Fiadh-chat
Ainle
Cait-cuthaich

Cat Feasóg
Cat Feusag
Cat Feasag
Cat Breac
Cat Breacach
Torc


Tréad Torc
Treud Torc

Tréad Torc Allta
Treud Torc Alltaidh
Fiadh Ruadh
Binneach nan Allt

Earb-Ruadh
Ruadhag
Rudhag


Fiadh Lochlannach
Fia Lochlannach
Seang
Binneach nan Allt

Earb-Ruadh
Ruadhag
Rudhag

Fiadh Mór
Fia MórGabhar Fiadhain
Gabhar Fiáin
Gabhar Fiáine
Gabhar-Fhiadhain
Gobhar-Fhiadhain
Gobhar-Fiadhaich
Fiadh-Ghobhar
Gobhar-Fhiadhaich


Fiaghabhar na bhFraochán