Gàilig Thìr-Idhe

Òran do dh’ Ailean Aonghais

Òran do dh’ Ailean Aonghais

(I) Am faic thu ’m bàta riomhach A shiubhlas cinnteach cuan? Le coignear ghillean dìleas oirre A dh’ iomaireas i gu fìnealta, ’S a sheòlas i le innleachdan, ’Si ’s
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Gilleasbuig Làidir

Òran do Gilleasbuig Làidir

(I) Fhuair mi sgeula mo sgaraidh Mu ’n do mhiosaich an t-earrach, Gu ’n robh m’ eudail ga bhannadh An ciste chaoil air a sparradh, ’S e air ghiùlan aig
Leumh Air Aghaidh »
Òran Gaoil gu Tìr-Idhe

Òran Gaoil gu Tìr-Idhe

(I) ’S bochd an creachal ’th’ air m’ inntinn Is cha ’n urrainn mi ’dhìobradh, Ma tha ’n sgeula cho fior ’s tha iad ’gràitinn ’S bochd an creachal, ‘th’
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Chailein Mac-Cnuimhein

Òran do Chailein Mac-Cnuimhein

(I) Thoir mo shoraidh gu Fear-Ghrianail, Fear flathail, foghainteach, fialaidh, Iochdmhor, caoimhneil, dleas’nach, diadhaidh, Ceanalta, ciatach, ro-spéiseil. (II) Duin’ uasal, urramach, cliùiteach, Measail, cosgail, le deadh-ghiùlan, Faighid’neach, aighearach, sunndach;— Sonas
Leumh Air Aghaidh »