Gàilig Bharraigh

Taigh a’ Mhisgeir

Taigh a’ Mhisgeir

(I) Air oidhche ghruamach gheamhraidh fhuar, ’S mi ghabhail suas an t-sràid, Clach-mheallain chruaidh, le gaoith a tuath, A’ ruagail air an làr, Bha deòiridh truagh, ’s na deòir na
Leumh Air Aghaidh »
A’ Fàgail Bharraigh

A’ Fàgail Bharraigh

(I) Nach smaoinich sibh gur mi bha tinn ‘S mo chridhe sgìth fo leòn, A’ toirt mo chiùil tri Tìr nam Beann Nan gleanntan ‘s nan òb; Tron Chaol Arcach
Leumh Air Aghaidh »