Gàilig Bharraigh

Òran a’ Bhotail

Òran a’ Bhotail

(I) Nuair a shuidheas sinn socair ’S a dh’òlas sinn botal, Chan aithnich ar stoc bhuainn Na chuireas sinn ann; Thèid onair is fòrtan Le sòlas a’ chopain, Carson nach
Leumh Air Aghaidh »
Ach ’illean Bithibh Sunndach

Ach ’illean Bithibh Sunndach

Luinneag: ’Illean bithibh sunndach a-null air a’ bhòidse Fàgail ar dùthchadh on dhiùlt i an lòn dhuibh, Ach ’illean bithibh sunndach a-null air a’ bhòidse. (I) ’Illean na bithibh gruaim
Leumh Air Aghaidh »
Soraidh Leis a’ Bhreacan Ùr

Soraidh Leis a’ Bhreacan Ùr

Séist: Soraidh leis a’ bhreacan ùr, Oir ’s ann air tha mo rùn – B’ ait leam e os cionn na glùin Ann am pleatadh dlùth mun cuairt. (I) ’S
Leumh Air Aghaidh »
Alasdair à Gleanna Garaidh

Alasdair à Gleanna Garaidh

(I) Alasdair à Gleanna Garaidh, Thug thu ’n-diugh gal air mo shùilean: ’S beag iongnadh mi bhith trom-chreuchdach, Gur tric gar reubadh as ùr sinn; ’S deacair dhòmhsa bhith gun
Leumh Air Aghaidh »
Taigh a’ Mhisgeir

Taigh a’ Mhisgeir

(I) Air oidhche ghruamach gheamhraidh fhuar, ’S mi ghabhail suas an t-sràid, Clach-mheallain chruaidh, le gaoith a tuath, A’ ruagail air an làr, Bha deòiridh truagh, ’s na deòir na
Leumh Air Aghaidh »
A’ Fàgail Bharraigh

A’ Fàgail Bharraigh

(I) Nach smaoinich sibh gur mi bha tinn ‘S mo chridhe sgìth fo leòn, A’ toirt mo chiùil tri Tìr nam Beann Nan gleanntan ’s nan òb; Tron Chaol Arcach
Leumh Air Aghaidh »