Bàrdachd Somhairle MhicGill-Eain

Làrach Eaglais

Làrach Eaglais

(I)Tha làrach eaglais san Ros Mhuileachanns nach robh luchd-èisteachdno seirbheis cràbhaidh on lathaa chuireadh Inbhir Chèitein.(II)Latha ’n tug uabhar ar cinnidhan leum àrd anns a’ bhiothbhuan,an cruinn-leum a rinn am
Leumh Air Aghaidh »