Gàedhlig Uisge Dhearg

Ò Mo Dhùthaich

Ò Mo Dhùthaich

Luinneag: Ò mo dhùthaich, ’s tu air m’ aire Uibhist chùbhraidh ùr nan gallan, Far am faighte nan daoin’ uaisle Far am bu dual do Mhac ’ic Ailein. (I) Nam
Leumh Air Aghaidh »
An Saighdear Bàn – Saighdear Chaluim Bàn

An Saighdear Bàn – Saighdear Chaluim Bàn

Luinneag: Hi horaibhe hoirinn hoirinn, Hi horaibhe hoirinn ail, Hi horaibhe, och is eileadh, Leamsa b’eibhinn d’fhaicinn slan. (I) Chuir iad thu air tìr an Eirinn, ‘S aotram bha do
Leumh Air Aghaidh »
Bruadar an Leòdhasaich an Bhinnipeig

Bruadar an Leòdhasaich an Bhinnipeig

(I) A charaid chaoimh, thoir uam-sa beannachd, Gu càirdean na Fèinn’ ’s tu cèilidh mar riuth’ A Bhinnipeig mhòr nan stòr ’s na ceannachd, A’ chruithneachd, a’ choirc’, is a’
Leumh Air Aghaidh »
Mar a Thachair do dh’Fhear a Chaidh do Gleann Uisge Dhearg

Mar a Thachair do dh’Fhear a Chaidh do Gleann Uisge Dhearg

Mar a Thachair do dh’Fhear a Chaidh do Gleann Uisge Dhearg Bha ’n sgeul so nuair a’ dol a dh’innse dhuinn mu’n Aonghas mac Thormoid ‘ic Alasdair a thàinig à
Leumh Air Aghaidh »
Foirgheall an-aghaidh Tràilleachd (Seachdamh Mìos 1849)

Foirgheall an-aghaidh Tràilleachd (Seachdamh Mìos 1849)

Am measg gach cruadal agus sàrachadh a tha na Gàedheil a’ fulang, nach iad is còir a bhi taingeil air son na saorsa ’tha iad a’ mealtuinn — air son
Leumh Air Aghaidh »