Gàedhlig Uisge Dhearg

Bruadar an Leòdhasaich an Bhinnipeig

Bruadar an Leòdhasaich an Bhinnipeig

(I) A charaid chaoimh, thoir uam-sa beannachd, Gu càirdean na Fèinn’ ‘s tu cèilidh mar riuth’ A Bhinnipeig mhòr nan stòr ‘s na ceannachd, A’ chruithneachd, a’ choirc’, is a’
Leumh Air Aghaidh »
Mar a Thachair do dh’Fhear a Chaidh do Gleann Uisge Dhearg

Mar a Thachair do dh’Fhear a Chaidh do Gleann Uisge Dhearg

Mar a Thachair do dh’Fhear a Chaidh do Gleann Uisge Dhearg Bha ’n sgeul so nuair a’ dol a dh’innse dhuinn mu’n Aonghas mac Thormoid ‘ic Alasdair a thàinig à
Leumh Air Aghaidh »
Foirgheall an-aghaidh Tràilleachd (Seachdamh Mìos 1849)

Foirgheall an-aghaidh Tràilleachd (Seachdamh Mìos 1849)

Am measg gach cruadal agus sàrachadh a tha na Gàedheil a’ fulang, nach iad is còir a bhi taingeil air son na saorsa ’tha iad a’ mealtuinn — air son
Leumh Air Aghaidh »