Gàilig Srath Ghlais

Òran do MhacShimidh

Òran do MhacShimidh

Luinneag: ’S toigh leam fhìn fear donn an fhèilidh, Gìomanach a’ ghunna ghleusda, ’S toigh leam fhìn fear donn an fhèilidh. (I) ’S toigh leam fhìn an ceann-cinnidh Sim Òg
Leumh Air Aghaidh »