Gáilig na Maiseadh

Òran a’ Bhranndaidh

Òran a’ Bhranndaidh

Luinneag: Di-haal-lum, di-haal-lum, di-i’il, i’ll, hanndan, Di-dir-ir-hal-hi’il-um, di-dir-ir-i-hal-haoi-rum; Di-i’il-i’l-hal-dir-ir-ir-i, ha-ri-ha’al-haoi-rum, Di-i’il-haal-dil-il-i’il, dor-ri-ho’ol-hann-dan. (I) Tha fortan ann, bidh deoch againn, Na biodh an copan gann oirnn; Tha pailteas anns na botalaibh,
Leumh Air Aghaidh »
Air Faillirinn Ioù

Air Faillirinn Ioù

Luinneag: Air failirinn ioù, Horo hu illirinn io, Air failirinn ioù. (I) Gur e mis’ tha fo mhulad, ‘S mi air uilinn na stùc. Air failirinn ioù, Horo hu illirinn
Leumh Air Aghaidh »
Air Faillirinn Iù

Air Faillirinn Iù

Luinneag: Air failirinn iù, Horo hu illirinn io, Air failirinn i. (I) Gur e mis’ tha fo mhulad, ‘S mi air uilinn na stùc. Air failirinn iù, Horo hu illirinn
Leumh Air Aghaidh »
Hug O Roinn O ’S Mi fo Mhìghean

Hug O Roinn O ’S Mi fo Mhìghean

Luinneag: Hug oroinn o ’s mi fo mhì-ghean, O hu o ho luaidh nan nighneag, Hùg oroinn o ’s mi fo mhì-ghean. (I) ‘S gur e mise tha fo mhulad,
Leumh Air Aghaidh »
Bhith gan Cuimhne Chadh ’s gad Ionndrain

Bhith gan Cuimhne Chadh ’s gad Ionndrain

Luinneag: ‘S bhi gan cuimhneachadh ’s gan ionndrain Na fir ùr a dh’fhalbh air sàile. (I) Bhi gan cuimhneachadh ’s gan ionndrain, S ann Diluain a rinn sinn gluasad. (II)
Leumh Air Aghaidh »
Carson a Mhol Thu Mhòrthir Mhosach?

Carson a Mhol Thu Mhòrthir Mhosach?

Luinneag: Heideagan àrainn u rin o ho ro Heideagan àrainn o ro. (I) Failt’ ort fhèin a’ Mhòrthir bhòidheach, ‘San òg mhios an t-samhraidh. (II) Mòrthir bheag nam bradan dearbh-bhreac,
Leumh Air Aghaidh »