Díochuimhne Caraliana

Iain mac Phàdruig (1800 gu 1878)

Iain mac Phàdruig (1800 gu 1878)

Rugamh agus tógamh Iain mac Phàdruig air Eilean Tiriodh sa 1800 no mu sin. Chuaidh e gu sgoil sa Ghlasachamh ‘s Dùn Éideann. Dh’obair Iain mac Phàdruig san Eaglais Saoranaich
Leumh Air Aghaidh »
Cailean Mac Ìomhair (1784 gu 1850)

Cailean Mac Ìomhair (1784 gu 1850)

Bha Fíor Gáidheal ‘s ministear Dhia Mhór mhath e fhé a Cailean. Rugamh agus tógamh e air Eilean Leòdhais sa Màrt 1784. Bha e ‘g beò sa Steornabhaigh gu bha
Leumh Air Aghaidh »
Donnchadh Mac an t-Saoir

Donnchadh Mac an t-Saoir

Bha ministear Gàidhealach an-mhath e fhé. Agus bha Fíor Gàidheal e fhé cuideachd. Dh’obair e le h-Eaglais eadar 1828 gu 1831. Thánaig tinneas stùrdaidh aige air ‘s shiubhail e bàs
Leumh Air Aghaidh »
Dòmhnull Mac Gille-Bhàin (1784 gu 1824)

Dòmhnull Mac Gille-Bhàin (1784 gu 1824)

Rugamh ‘s tógamh Dòmhnull Mac Gille-Bhàin sa Comhghall, Árra-Gháidheal sa 1784 no mu sin. Fhuair e rug shuas san Ath-bheochan mór na 1800, agus fhuair e fo làmha-uisge nam Baisdidh
Leumh Air Aghaidh »
Ailean Mac Corcadail (1798 gu Gun fhios)

Ailean Mac Corcadail (1798 gu Gun fhios)

Rugamh agus tógamh e san Árra-Gháidheal sa Màrt 1798. Bha e ‘staigh san Eaglais Cléirich o dhùthchais, ach nuair a chuaidh e gu Caraliana Tuath nuair a bha e nas
Leumh Air Aghaidh »
Dubhghall Mac Creamhainn (1752 gu 1821)

Dubhghall Mac Creamhainn (1752 gu 1821)

Rugamh e air Eilean Aráinn air 15mh Céitean 1752. Bh’ e leis na saighdearan dhearga ri linn Cogamh Saorsa na h-Aimearaga (1775 gu 1783), ach eadar 1781 gu 1783 gu
Leumh Air Aghaidh »
Aonghus Mac Dhiarmaid (1757 gu 1827)

Aonghus Mac Dhiarmaid (1757 gu 1827)

Rugamh ‘s tógamh e air Ìle no Eilean Chaluim Cille. Chuaidh e gu Gleann Gàidheal sa bhliadhain 1793. Nuair a fhuair e ‘nnso thosaidh e ‘g obair am ministear Gàidheal
Leumh Air Aghaidh »
Cailean Mac Loingsich (Gun fhios gu 1817)

Cailean Mac Loingsich (Gun fhios gu 1817)

Rugamh e air Aràinn, agus bha ministear e san Eaglais Cléirich in Éireann eadar 1779 gu 1790. Chuaidh e thairis nam fharraige gu Gleann Gàidheal, Caraliana Tuath sa 1790. Fhuair
Leumh Air Aghaidh »
Iain Mac an t-Saoir (1750 gu 1852)

Iain Mac an t-Saoir (1750 gu 1852)

Rugamh e san Árra-Gháidheal sa 1750, agus tógamh e eadar Árra Gháidheal agus Lios Mhóir. Fhuair leth-ainm Searmonaiche Mhic a’ t-Saoir aige mar bha creideamh mór leis o nuair a
Leumh Air Aghaidh »