Bàrdachd Bàideanach

An t-Each Odhar

An t-Each Odhar

LUINNEAG. Sud mar dh’ iomair mi ’n t-each odhar, Thug mi thun na féile fodham; ’N uair a shaoil mi ’chur air theadhair ’S ann a ghéibhinn dram deth. (I)
Leumh Air Aghaidh »
Bliadhna Sheumais

Bliadhna Sheumais

(I) ‘S tearc an diugh mo chùis gàire Bhon chaidh Albainn gu strì; Fo bhreitheanas ‘nàmhaid ‘Rìgh, na fàg sinn air dìth. Tog féin do chrois-tara’, Thoirt nan càirdean gu
Leumh Air Aghaidh »