Bàrdachd Bàideanach

Òran do’n Uilleam Obar Àrdair

Òran do’n Uilleam Obar Àrdair

(I) Ochain, ochain, mar a tha mi, ’S mi gach làtha gach do chumha; ’Gheug nam meall-shuilean tlàtha, Chuir do ghràdh mi ’n cunnart. Cha ’n urrainn mi d’ àicheadh
Leumh Air Aghaidh »
Òran do’n Gille Stàbuill

Òran do’n Gille Stàbuill

(I) Ochain, ochain, mar tha mi, ’S mi gach là ga do chumha; ’Gheug nam meall-shuilean t-làtha, Chuir do ghràdh mi an cunnart. Cha an urrainn mi d’ àicheadh Ged-a
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Gille Stàbuill

Òran do Gille Stàbuill

(I) Ochain, ochain, mar tha mi, ’S mi gach là ga do chumha; ’Gheug nam meall-shuilean tlàtha, Chuir do ghràdh mi an cunnart. Cha an urrainn mi d’ àicheadh Ged-a
Leumh Air Aghaidh »
An t-Each Odhar

An t-Each Odhar

LUINNEAG. Sud mar dh’ iomair mi ’n t-each odhar, Thug mi thun na féile fodham; ’N uair a shaoil mi ’chur air theadhair ’S ann a ghéibhinn dram deth. (I)
Leumh Air Aghaidh »
Bliadhna Sheumais

Bliadhna Sheumais

(I) ‘S tearc an diugh mo chùis gàire Bhon chaidh Albainn gu strì; Fo bhreitheanas ‘nàmhaid ‘Rìgh, na fàg sinn air dìth. Tog féin do chrois-tara’, Thoirt nan càirdean gu
Leumh Air Aghaidh »