Gàilig Pheairt an Ear

 • Fo = under, beneath
 • Ro = before
 • Ri = to, against
 • Troimh / Tro = through
 • Aig / Ag = at
 • Air = on / upon
 • Do = For / To / Unto
 • Á / Ás = out of / from
 • Ann / Anns = into
 • Bho / Bhon = from / since
 • Chun = to the / towards
 • De = of / off
 • Eadar = between
 • Le / Leis = with
 • Mu = about
 • O = since / from
 • Thar = across / over

Fodham = under / beneath me (Fo-uhm)
Fodhad = under / beneath you (Fo-uhd)
Fodha = under / beneath him (Fo-uh)
Foidhpe / Foidhb' = under / beneath her (Fo-ib)
Fodhainn = under / beneath us (Fo-uhn)
Fodhaibh / Fodhaib / Fodhai = under / beneath yous (Fo-i)
Fodhpa = under / beneath them (Fo-uhb)

Romham = before me (Ro-uhm)
Romhad = before you (Ro-uhd)
Roimhe = before him (Ro-i)
Roimhpe / Roimhp' / Roimhb' = before her (Ro-ib)
Romhainn = before us (Ro-uhn)
Romhaibh = before yous (Ro-i)
Romhpa = before them (Ro-uhb)

Rium = against me (Rumm)
Riut = against you (Rud)
Ris = against him (Rish)
Rithe = against her (Ri-uh)
Rinn = against us (Raonn)
Ribh = against yous (Ruh-i / Rao-i)
Riutha = against them (Ru-uh)

Tromham = through me (Tro-uhm)
Tromhad = through you (Tro-uhd)
Troimhe = through him (Tro-i)
Troimhpe = through her (Tro-ib)
Tromhainn = through us (Tro-uhn)
Tromhaibh = through yous (Tro-uhb)
Tromhpa = through them (Tro-pha)

Agam = at me (ah-gum)
Agad = at you (ah-gud)
Aige = at him (ah-gah)
Aice = at her (ah-cea)
Againn = at us (ah-gunn)
Agaibh = at yous (ah-gi / ah-gu)
Aca = at them (ah-cah)

Orm = on / upon me (Or-uhm)
Ort = on / upon you (Orst)
Air = on / upon him (Air)
Oirre = on / upon her (Oar-re)
Oirnn = on / upon us (Oarnn)
Oirbh = on / upon yous (Oar-ou / Oar-i)
Orra = on / upon them (Or-ah)

Dhomh = for me
Dhut = for you
Dha = for him
Dhi = for her
Dhuinn = for us
Dhuibh = for yous
Dhaibh = for them

 

Domh = for me
Dut / Duit = for you
Da = for him
Di = for her
Duinn for us
Duibh = for yous
Daibh = for them

Asam = out of me (as-im)
Asad = out of you (as-id)
Ás = out of him (as / ass)
Aiste = out of her (Ash-ti)
Asainn = out of us (as-inn / asnn)
Asaibh = out of yous (as-ou / as-if)
Asta = out of them (as-tah)

Annam = into me (ann-im)
Annad = into you (ann-id)
Ann = into him (ann)
Innte = into her (in-ti / in-chi)
Annainn = into us (an-ann)
Annaibh = into yous (an-i / an-ou)
Annta = into them (an-tah)

Bhuam = from / since me
Bhuat = from / since you
Bhuaithe = from / since him
Bhuaipe = from / since her
Bhuainn = from / since us
Bhuaibh = from / since yous
Bhuapa = from / since them

Thugam = towards me (hug-im)
Thugad = towards you (hug-id)
Thuige = towards him (hug-ah)
Thuice = towards her (hug-ee)
Thugainn = towards us (hug-in)
Thugaibh = towards yous (hug-ou / hu-i)
Thuca = towards them (hu-cah)

Chugam = towards me (hug-im / hug-am)
Chugad = towards you (hug-id / hug-ad)
Chuige = towards him (hug-ah)
Chuice = towards her (hug-ee)
Chugainn = towards us (hug-inn)
Chugaibh = towards yous (hug-ou)
Chuca = towards them (hu-cah)

Ugam = to / towards me (Ug-im)
Ugad = to / towards you (Ug-id)
Uige = to / towards him (Ug-ah)
Uice = to / towards her (U-gee)
Ugainn = to / towards us (Ug-inn)
Ugaibh = to / towards yous (Ug-ou)
Uca = to / towards them (U-cah)

Dhìom = off me
Dhìot = off you
Dheth = off him
Dhith = off her
Dhinn = off us
Dhibh = off yous
Dhiubh = off them

Eadar mi = between me
Eadar thu = between you
Eadar e = between him
Eadar i = between her
Eadarainn / Eatarainn = between us
Eadaraibh / Eataraibh = between yous
Eadarra / Eatarra = between them

Leam = with me (lem)
Leat = with you (latt)
Leis = with him (leish)
Leatha = with her (lee-ah)
Leinn = with us (le-nn)
Leibh = with yous (le-ou / le-iff)
Leotha = with them (lo-ah)

Umam = about me
Umad = about you
Uime = about him
Uimpe = about her
Umainn = about us
Umaibh = about yous
Umpa / ùmpa = about them

Uam = since / from me (Ou-m)
Uat since / from you (Ou-d)
Uaidhe = since / from him (Ou-he)
Uaipe = since / from her (Ou-pi)
Uainn = since / from us (Ou-nn)
Uaibh = since / from yous (Ou-ou)
Uapa = Since / from them (Ou-pah)

Tharam = across / over me (Harr-im)
Tharad = across / over you (Harr-id)
Thairis air = across / over him (Harr-ish air)
Thairte = across / over her (Harr-chi / Harr-cha)
Tharainn across / over us (Harr-nn)
Tharaibh = across / over yous (Harr-ou)
Tharta = across / over them (Harr-tah)

Mo = my
Mo = in my
Ga mo = at my
Do = your
Do = in your
Ga do = at your
Na = in his / in her
Ga = at his / in her
Nar = our
Nar = at our
Ga nar = at our
Nar = yours
Nar = in yours
Ga nur = at yours
‘N = their
Nan = in their
Gan =at their
‘S = is
Bu = was
Chan = isn’t / is not
‘N / ‘n = is?
Nach = isn’t it?
Gun = I know
Gum bu = that was / that would

Tha mi ga fhaicinn = I see him / I’m at it’s seeing
‘S ann an t-sein = it is there
‘S ann a Athall ‘tha mi cuideachd = it is Athall that I am from also
Tha mi mo laighe = I’m lying (down).
Tha mi mo shuidhe = I’m sitting

Bha e na dhuine fiadhaich, olc = He was a wild, wicked man
Tha Gàilig math aig’ = He has good Gàilig at him.
Bheull, ma tà = Well, then
‘N do chòid e riutha? = Did he agree with them?
Co tha cor ‘choir’ air? = Who is putting the blame on him?
Tha ciall math aig’ = He has good sense at him / There is good sense at him.
Ciamar ‘bhriseas thu e? = How will you break it?
Tha mi ‘ciall’ h-uil’ ni = I’m losing everything
Chun an doctar = to / towards the doctor
Thun an doctar = toward the doctor
‘N luaidh thu mi? = Will you allow / permit me?
Tha mi gu tinn = I’m sick
Maduinn bhreugha! = Lovely morning!
Thoinnt e fuar = it turned cold
Tha an leanabh ‘rànaich = the child is crying
Tha e ‘fulac = He is suffering
Na balaich beag’ = the little, older boys
Dar chaidh ‘bhaist’ = When he was Baptised. / When went his Baptizing
Bhuail e e le clach = He hit / struck him with a stone
Cha ghobh e ‘leasach’ = It won’t get mended / fixed. It can’t be helped
Tha sein furasd’ dhut ‘ghradha = It is easy for you to say / It is easy to you it’s saying.
Bha mi fhè gobhail nàir’ = I myself was feeling shame. / Was I myself taking shame.
Tha meanach goirt aic’ = There are painful insides at her. / She has a sore stomach.
Cha robh mi, ach ri dibhearsan = I was not, but making fun / I was only making fun

Thuirt mi ri = I said to
Iongantas ri = in comparison to
Cho ri = as, as
Na h-uiread ri = engaged in
Coltach ri = similar to
Furasd’ ri dheunamh = easy to do

Tha mi = I am / I’m
Bha mi = I was
Bidh mi = I will be
Bhithinn mi = I would be
Caol = slender
Cinnt’ = sure, certain
Cinnteach = sure, certain
Cearr = wrong
Ciont = looking, observing
Ceannach = buying

Theasd e (Heasd ah) = He died
Losg e ’n taigh
Losg e an taigh (Lusk ah an ty) = Burnt he the house
Dh’ith iad e (Ee eadge ah) = They ate it
Dh’ith e e (Ee ah ah) = He ate it
Dh’ith i e (Ee e ah) = She ate it
Chaidh e bhàn chun an rathad mhór = He went downwards toward the big road.
Tha e gu math fliuch ann Iapan an-diugh
Th’ e gu math fliuch ann Iapan an-diugh = It is fine / good wet in Iapan (Japan) today.
bòidheach = Beautiful

Bha móran gliocas aige (Vah more-in glah-kiss aig) = He had alot (much) knowledge at him
Bha e air bhith latha grianach ’s blàth an-diugh
Bh’ e air bhith latha grianach ’s blàth an-diugh = It was a day sunny agus warm today
Bha ’n t-adhar grinn cuideachd = The sky was fine (pretty) also
Dà spàin mhór (Da span voer) = Two big spoons
Tarsuinn air Loch Lagan = Over by Loch Lagan
Tarsuinn air = Over by
Nas Meilse
Nas Meils’ (Nis Mill-sh) = Sweeter
Tha mo chridhe briste (Ha moe kree-ah breest) = My heart is broken

Tha mi = I am
Bha mi = I was
Bidh mi = I will be
Bhithinn / Bhithinn mi = I would be

Caol: slender
Cinnt’: sure, certain
Cinnteach: sure, certain
Cearr: wrong

Ciont: looking, observing
Ceannach: buying

Bha i = she was
Tha i = she is
Bidheas i = she will be
Bhiodh (bhioch) i = she would be

Breugha: fine, pretty
Buidh’: yellow

Bruadar: dreaming
Buain: reaping

Tha mi ruith = I am running.
Tha mi .....
‘g ith = eating (ich)
Snàmh = swimming
‘g òl = drinking
Sir = seeking, wanting
Smuaineach = thinking

‘S = is
Bu = was
Chan = isn’t / is not
‘N - is? (Ne)
Nach = isn’t it?
Nach ne = isn't it? / is it not?
Gun / Gur = that is
Gum bu - that was, would

'S e = he is / it is
'S i = she is
'S inn / sinn = we are
'S ibh / sibh = yous are
'S iad / aid / ead = they are

Tha mi ga fhaicinn = I am at it’s seeing no I see him
‘S ann a Athall ‘tha mi cuideachd = It is from Athall that I am also no I am also from Athall.
‘S ann an t-sein = it is there

Tha mi mo laighe = I am lying. (the state of lying down)
Tha mi mo shuidhe = I am sitting. (The state of sitting)
Bha e na dhuine fiadhaich, olc
Bh' e na dhuine fiadhaich, olc = he was a wild, wicked man.

‘S e Albanaich th’ annam = I am Scottish
'S e Éireannaich th' annam = I am Irish
'S e Manannaich th' annam = I am Manx
‘S e latha math bhidheas ann = it is to be a good say

Tha mi mo = I am my
‘S e th’ annam = It is .. which is in me

‘n abhainn: the river (aun)
Tha ‘n abhainn breugha
Tha 'n aun breugha = the river is pretty

 Cor cùram ort! = take proper care upon you!

Taighe: care, notice (tai)
Thoir taighe = take care

Taigheach: careful
Tha e taigheach air an t-airgead aig’ = he is careful with the money that is at him.

Teangaidh: tongue
Cum teangaidh cutach! - remain discreet (with the back of the tongue!)

Bh' iad toileach folbh còmhla riutha
Bha iad toileach folbh còmhla riutha = They wanted to go with them / before them.

“Gu dè tha thu deunamh mar sein?” Thuirt am faomhair ris =
“What is it that you are doing?” Asked the giant.

Thionndadh aid mach uthard ris ‘mhon’ =
They turned and went up to the moor.

Bh' iad cunnt gun d’ fhuair iad rud anabarrach math anns ‘Ghiullan Mhaol Charrach.
Bha iad cunnt gun d’ fhuair iad rud anabarrach math anns ‘Ghiullan Mhaol Charrach = They reckoned that they had got an extremely good thing in the bald scabbie lad.

Tharraing e 'm bogha-saighead agus chum e ris agus ghlaodh e “Shiosalaich, gheobh thu e!"
Tharraing e am bogha-saighead agus chum e ris agus ghlaodh e “Shiosalaich, gheobh thu e!” = He drew his bow agus aimed at him / before him and yelled “Shiosalaich / Chisholm, you’re for it!”

Sùirdeil: happy, joyful
Cha robh mi ro-shùirdeil = I wasn’t so joyful / happy
Cha robh thu ro-shùirdeil = you were not so happy / joyful
Cha robh é ro-shùirdeil = he was not so joyful / happy
Cha robh i ro-shùirdeil = she was not so joyful / happy
Cha robh sinn / inn ro-shùirdeil = we were not so happy / joyful
Cha robh sibh / ibh ro-shùirdeil = yous were not so joyful / happy
Cha robh iad ro-shùirdeil = they were not so joyful / happy

Suim: interest, attention
Tha mi ‘gobhail suim dhe = I am paying attention to it, no I am interested in it.

Feart: notice, heed, attention
Na toir feart air = don’t pay it any heed

Clòimheag: snowflake ( claoidh-ig / cloidhig / cloidh-ig / clõyag)
Tha fiughair agam ris na clòimheagan anns ‘gheamhr’ = I look forward at me to the snowflakes in the winter.

Duilleag: leaf, page (dulag)
Duilleagan = leaves
Sùgh na duilleag
Sùgh nan duilleag = a kenning for tea
Tha na duilleagan 'spùt' = the leaves are sprouting
Bha duilleagan Bìobaill na pùids' = there were pages of the Bible in her pocket.

Cuir/cor: to put
Chor e ‘chòt air = he put his coat on him.
Cor air = put / causing distress to
Cor mach = emitting / put out
Cur 'n òrdu
Cor an òrdugh (ordu) = put an order / mending
Cor seachad (cor sheacs-ad / cor shexad) = put past / passing
Cor as (cor eas) = put from / extinguish, kill
Cor mach air chéil’ = disagree, fight / disagree no fight together
Cor thair’s (cor hersh) = put across / overflowing

Gnothach: business, purpose.
Air an aon ghnothach = for the same purpose, business
Cha deach e a Bhlàr aon ghnothach airson deoch = he didn’t go to Blàr for the single purpose of drinking.
Dh’ fholbh e air ‘cheart ghnothach = He set off on him the same /right business.
Cha robh Fear Calmhain mar gum biodh e murrach air ‘ghnothach ‘dheunamh = The Man Calmhain didn’t seem to be able to be finishing the job (as if he would be able to do the business)

Cha b’ urrainn da bhith ann
Cha b’urn da bhith ann = there couldn’t be no it couldn’t be or exist

Ó, bhiodh e sin bho chionn ceudan bliadhnaichean
Ó, bhioch a sin bhi-chion ceudn bliadhn’chean = Ó, that would be / used to be 100s of years ago.

Chunnaic mi an t-searrach is a thón rium
Chonn mi ‘n t-searrach‘s thón rumm = I saw the foal with its backside to me before me.

Ó, cha b’ urrainn domh-sa a ghradha
Ó, cha b’ urn dòmhs ghradha = Ó I couldn’t say.

Bha i a’ dol mun cuairt an seann-sluagh bochd air an oighreachd son eachdraidhean
Bha i dol ma guairt 'n t-seann-sluagh bochg air 'n oighreachd son eachdri-n = She was going around the poor old people of the estate for stories

Bhiodh iad an comhnaidh bisidh
Bhich ad n gòmhnaidh bisidh = They were always busy

Beusach: courteous, gentle (beh-suh-acs)
Neo-fhortanach: unfortunate
Gu neo-fhortanach = unfortunately (b'fheudar)

Meunanaich: yawning
Tha mi meunanaich = I'm yawning
Tha thu meunanaich = you are yawning
Tha e meunanaich = he is yawning
Tha i meunanaich = she is yawning
Tha sinn / inn meunanaich = we are yawning
Tha sibh / ibh meunanaich = yous are yawning
Tha iad / aid meunanaich = they are yawning

Measail: nice, likeable (mehsal)
Chan eil thu measail = you are not nice / likeable
Chan eil mi measail = I'm not nice / likeable
Chan eil e measail = he is not nice / likeable
Chan eil i measail = she is not nice / likeable
Chan eil sinn / inn measail = we are not nice / likeable
Chan eil sibh / ibh measail = yous are not nice / likeable
Chan eil iad / aid measail = they are not nice / likeable

Stuif: stiff
Tha mi stuif = I am stiff
Tha thu stuif = you are stiff
Tha e stuif = he is stiff
Tha i stuif = she is stiff
Tha sinn / inn stuif = we are stiff
Tha sibh / ibh stuif = yous are stiff
Tha iad / aid stuif = they are stiff

Stuifinn: starch
Striailte: ragged / raggedy
Sneagan: door-latch / latch for the door (snehgan)
Ponach: youngster
Ponaich: youngsters
Proiteach: boy no child / children
Am proiteach: the boy (m broh-duics)

Pròis: urging (do'n ith biadh ort)
Cha ruig mi ‘leas bhith ‘pròis ort = I should not need to urge you to eat.

Port: a tune (pohrst)
Am port: the tune (m bohrst)

Oighreag: a type of mountain berry (uh.irag no eh.irag)

Spìontach: skin-wool
Spìonadh = plucking
Nach e spìonadh na nì u ri cearc mharbh? = are you not plucking the dead cearc (hen, chicken)?

Sgiorlaich: crush, squash as an orange
Leth-bhalach, Leth-Bhalach: halflin, young ploughman
Maoidheanach: friendly
Cuiseag: ragwort

Dèanaich: work (obair)
'Bheil e ‘dèanaich an-dràst’? = is he working just now?Tha e crìoch’
Th' e crìoch’ = he is dying
Tha i crìoch’
Th' i crìoch’ = she is dying
Tha sinn / inn crìoch’ = we are dying
Tha sibh / ibh crìoch’ = yous are dying
Tha iad / aid crìoch’
Th' iad / aid crìoch’ =they are dying

Tha e nas crìon na mi
Th' e nas crìon na mi = he is smaller than me

An crioman ìm (imm) = the small portion of butter
Tha e uthard aig an taigh
Th' e uthard aig an taigh = he is up (above) at the house

Bha e ‘g urnaidh cruaidh
Bh' e ‘g urnaidh cruaidh = he was praying hard
‘Bheil thu sir’ sileag? = are you after a drop (of liquid), are you seeking a drop?

‘Cur an t-sìol = planting the seed
Sgrìobh’ mi ‘màireach = I will write tomorrow
Cha dug e maitheanas (mans) dhomh
Cha dug e mans dhomh

Thug e oidhirp air = he attempted it
Latha nigheachan:
Latha Nigheachan: laundry day, no washing day
Gan obair: without purpose, without work
Murrach air obair ‘dheunamh = able to be doing work

Cha d’fhuair mi nichean = I didn’t get a thing

Cho lùrdan ris ‘bhalgair = as cunning as the fox
Mac do phiuthar = son of your sister
Bheil, ma tà! = well, then!

Tha sein furasd’ dhut ‘ghradha = that is easy for you to say, no is that easy to you it’s saying

Bha mi fhè gobhail nàir’ = I myself was feeling shame, no was I myself taking shame

Tha meanach goirt aic’ = she has a sore stomach, no there are painful insides at her

Cha robh mi ach ri dibhearsan = I was only making fun, no I was not but making fun

Thuirt mi ri = I said to
Iongantas ri = in comparison to...
Cho ... ri ... = as ... as ...
Na huiread ri
Na h-uiread = engaged in
Coltach ri = similar to
Furasd’ ri dheunamh = easy to do

‘n do chòid e riutha? = did he agree with them?
Co tha cor ‘choir’ air? = who is putting the blame on him?

Tha e dol bhàn ‘m frithrathad = he is going down the path
Tha ‘n dorus fosgailt’ = the door is open
‘S e duin’ poncail bh’ ann = he is / was a precise man

Tha Gàilig math aig’ = he has good Gàilig at him
Tha Gàilig math aic’ = she has good Gàilig at her
Tha Gàilig math againn’ = we have good Gàilig at us
Tha Gàilig math agaibh’ = yous have good Gàilig at yous
Tha Gàilig math aca’ = they have good Gàilig at them

Na balaich beag’ = the little, older boys

Dar chaidh ‘bhaist’? = when he was baptized, no when went his baptizing?

Tha ciall math aig’ = he has good sense at him
Ciamar ‘bhriseas thu e? = how will you break it?
Tha mi ‘caill’ h-uil’ ni = I am losing everything
Chun an doctar = to (toward) the doctor
‘N luaidh thu mi? = will you permit / allow me?
Maduinn bhreugha! = lovely morning

Tha mi gu tinn = I am sick no I'm poorly
Tha thu gu tinn = you are sick no you're poorly
Tha e gu tinn = he is sick no he is poorly
Th' e gu tinn = he is sick no he is poorly
Tha i gu tinn = she is sick no she is poorly
Th' i gu tinn = she is sick no she is poorly
Tha sinn / inn gu tinn = we are sick no we are poorly
Tha sibh / ibh gu tinn = yous are sick no yous are poorly
Tha iad / aid gu tinn
Th' iad / aid gu tinn = they are sick no they are poorly

Thionnt e fuar = it turned cold
Bhuail e e le clach = he hit him with a stone
Cha ghobh e ‘leasach = it can’t be helped, no It won’t get mended
Tha an leanabh ‘rànaich
Tha 'n leanabh ‘rànaich = the child is crying

Tha e ‘fulac
Th' e ‘fulac = he is suffering.

Cullach: boar
Cullaich - boars

Cumaint:
Cumaideach: common
Tha sin cumaideach
Tha sin cumaint = that is common
Nach eil sin cumaideach
Nach eil sin cumaint = isn't that common
Chan eil sin cumaideach
Chan eil sin cumaint = that is not common

Bagart: stubborn, contrary
Cho bagart is a ghabhas
Cho bagarts ghobhas = as stubborn as you will get

Bachals: poor, unsuitable footwear
Chan eil thu caitheamh (caith) nì ach bachals air do chasan = you only wear poor footwear on your feet
Chan eil thu caith nì ach bachals air do chasan = you only wear poor footwear on your feet

Bac: hinderance (bachg)
Tha thu cor bac orm = you are hindering me upon me
Tha thu cor bac ort = you are hindering upon you
Tha thu cor bac air = you are hindering upon him
Tha thu cor bac oirre = you are hindering upon her
Tha thu cor bac oirnn = you are hindering upon us
Tha thu cor bac oirbh = you are hindering upon yous
Tha thu cor bac ortha = you are hindering upon them

At: to swell
Ag at = swelling (gat)
Asal: ass / donkey
Àra: kidney (àr)
Àradh: ladder (àr)

Annlan: good fare
Tha tuilleadh is a chòir annlan air a’ bhòrd
Tha tus chòir annlan air a’ bhòrd
Tus chòir annlan air a’ bhòrd = there was too much good fare on the table

Angarach: angry
Bh' e uamhas angarach
Bha e uamhas angarach = he was terribly angry

Angar: anger
Cum command air d’ angar = keep control of your angerChan eil feum air = it isn’t needed/necessary no there is no need for it

Cha tig e feasd’ = he’ll not come henceforth
Cha tig i feasd' = she'll not come henceforth
Cha tig sinn / inn feasd' = we'll not come henceforth
Cha tig sibh / ibh feasd' = yous will not come henceforth
Cha tig iad / aid feasd' = they'll not come henceforth

Chan eil cum’ ceart air = it isn’t in good / right condition

Damnadh: to damn (daman)
Guàna: Commercial Fertilizer ( as facal guano)
Thall an t-sein: over there
Tarsainn air: over by

Ciamar tha thu? = how are you?
Tha gu gasd' = I am fine

Glid!: move, get out of the way!
Aon ghnothach airson = for the purpose / business of
Tè ghrinn: an attractive lady
Taigh ofaich: out-house / toilet

Sgìreachd: district, Parish, area
'S ann - anns na sgìreachd seo’ = is in - in the parish / area here.

Bideag: a portion, little distance
Chaidh e bideag dhe ‘n rathad = went him a little distance off the road
Chaidh sinn / sinn bideag mhath gu sgoil = went us a little distance fine to sgoil

Spor: to dig up, to root up
Spor iad nà’rd an corp = dug them up knowledge on the body
Spor mhaid shuas an corp = dug us / we up the body
Spor e shuas an oir = dug him up the gold

Stoirigmaid: row, disturbance
Bha stoirigmaid mór ann = there was a big / proud disturbance there
Cha robh stoirigmaid beag annsin = there was not a disturbance small then

Stuaim: erect of bearing / modest
Tha e stuaim
Th' e stuaim = he is modest / erect of bearing
Tha i stuaim
Th' i stuaim = she is modest / erect of bearing
Tha sinn / inn / mhaid stuaim = we are modest / erect of bearing
Tha sibh / ibh stuaim = yous are modest / " " "
Tha iad / aid / ead stuaim
Th' iad / aid / ead stuaim = they are modest / erect of bearing.

Saoghalta: mean, stingy (saoghalt’)
'S saoghalt e fhé = stingy he is himself
Tha iad cho saoghalta
Th' iad cho saoghalt = they are so mean
Bh' iad cho saoghalt = they were so mean

Samhlachadh: associating (samhlach)
Samhlach: similar, a-like
Tha e samhlach riut
Th' e samhlach riut = he is similar to you
Tha i samhlach rium
Th' i samhlach rium = she is similar to me
Tha sinn / inn / mhaid samhlach riutha = we are similar to them
Tha sibh / ibh samhlach rinn = yous are similar to us
Tha iad / iad / ead samhlach ribh
Th' iad / aid / ead samhlach ribh = they are similar to yous.

Còird: agree to
Agus chòird iad ri chèil’ gun dearbheadh iad an e an leanabh aic’ = agus agreed them together without prove at them that he / it was the child at her.

Tarruing: time
Bha iad tighinn gan sir’ trì tarruing anns t-seachdain
‘Bh' iad tighinn gan sir’ trì tarruing anns t-seachdain = they were coming without searching three times in the week

Uailleach: conceited
Tha e nas uailleach na bha e riamh
Th' e nas uailleach na bh' e riamh = he is very conceited or he was ever

Uairead: number, quantity
Na h-uairead = the quantity, the amount, the number
Cha d’fhuair mi na h-uiread = I didn’t get much, the amount

Ollaidh, ullaidh: ready / finished
Tha am biadh ullaidh
Th' am biadh ollaidh / ullaidh = the food is ready

Dún Éadan: Dún Éideann
Aoiginn: some
h-aoiginn
Nì Math: Dia Mór / Dia

Ciontaibh ris na prèasantan!
Ciont ris na prèasantan! = look at the presents!
Ciont ris am bronnadhan! = look at the gifts!

Deich air fhichead = thirty
Aon Dheug air fhichead = eleven 's twenty (31)
Dà Dheug air fhichead = twelve 's twenty (32)
Trì Dheug air fhichead = thirteen 's twenty (33)
Ceathar Dheug air fhichead = fourteen 's twenty (34)
Cúig Dheug air fhichead = fifteen 's twenty (35)
Sè Dheug air fhichead = sixteen 's twenty (36)
Seachad Dheug air fhichead = seventeen 's twenty (37)
Ochad Dheug air fhichead = eighteen 's twenty (38)
Naoi Dheug air fhichead = ninteen 's twenty (39)

Bidh deich air fhichead na mar sein

Ollaig Cridheil dhuibh uil’! = Merry Christmas to yous all!
Féill Ollaig: Feast of Christmas / Christmas Eve
Latha ‘n Ollaig: Christmas Day

Nàird: up
Mu-chuthard, Nàird: up-wards
Suas: west-wards
Shuas: west
Sìos: east-wards
Shìos: east
Uthard: above, above direction

Fos cionn: above
Fos cionn an dorais
Fos cionn an dors = above the door
Bho cionn: above
Bho cionn an dorais
Bho cionn an dors = above the door

Cuideam: weight
Cuideamach: weighty, important
Crìon: small, tiny
Na leòr: enough, quite
Tha sin na leòr = that is enough

Crìoch: to die, to end, end
Tháinig a' chrìoch air = the end came upon him
Tháini a' chrìoch air
Tháinig a' chrìoch oirre
Tháini a' chrìoch oirre = the end came upon her
Tháinig a' chrìoch oirnn
Tháini a' chrìoch oirnn = the end came upon us
Tháinig a' chrìoch oirbh
Tháini a' chrìoch oirbh = the end came upon yous
Tháinig a' chrìoch orra
Tháini a' chrìoch orra = the end came upon them.

Fhè: self
Mi fhè = my-self
Thu fhè = your-self
E fhè = him-self
I fhè = her-self
Fhèin: self
Mi fhèin = my-self
Thu fhèin = your-self
E fhèin = him-self
I fhèin = her-self

Minig: to mean
Diubhar: difference, different
Cha deun e diubhar = it doesn't make a difference / it doesn't matter
Uisig: to use

Laighe grèine: laying of the sun / sunset (laigh grèin)
Dol fodha na grèine: going to bed of the sun / sunset (dol fodha na grèin)

Gheamhraidh: winter (Gheamhr)
As déidh = in pursuit of
An déidh = after (time)

Baileach: very, absolutely
Barrachd: more
Còrr: no more
Deagh: good, fine

Mar ‘bha e riamh = as he / it ever was
Margad an crodh = cattle market
Margad na caoraich = sheep market

Thachair e mar seo = it happened like this
Mar ‘s àbhaist
Mar ‘ chleachd = as was customary

‘S b’ àbhaist daibh dol ‘bhuain = they used to go reaping
Thàin’ iad ‘mach chon beul an toll = they came out to the entrance / mouth of the hole

‘Bhideag mu dheir’ dhe’ m foghar = the last bit of the harvest.

Anns na seann-lathaichean, b’ àbhaist dàibh = in the old days, they used to

Bha seann-thè aon uair ‘ fuireach ann Coineachan = there was once a woman living in Coineachan.

‘S bha na h-uaislean uil’ dol am measg na cumainteach = all the noble people used to mix with the common people

Na Beinsearnan (baintighearnan) grinn, bha’ iad an comhnaidh
Na Beinsearnan grinn, bh’ iad an comhnaidh = the beautiful ladies, they were always

‘S e 'crann san am sein = It was ploughing at that time.

Ach bha am feirmeir ‘ b’fhogusd’ ruinn
Ach bh' am feirmeir ‘ b’fhogusd’ ruinn = but the farmer who was nearest to us

Bha pal’s obair againn
Bha pal ’s obair againn = we had plenty of work

Chual’ mi fuaim = I heard a sound
Dh’ fhuaighil i e = she sewed it
Tha e ‘dol bhàn am frith-rathad
Th' e ‘dol bhàn am frith-rathad = He is going down the pathway.

Uid uid = a sound made when uncomfortable
O bho = oh lord, oh my!
Ó = Oh

‘S e crochair ‘th’ ann = he is a villain, no it is a villain which is in him.
Crò na muc = mound, home no sty of the pig / pig sty
Bha e crith leis an eagal
Bh' e crith leis an eagal
Bh' e 'crith leis an eagal = he was shaking with the fear

Bha e crith leis an angar
Bh' e crith leis an angar
Bh' e 'crith leis an angar
Bha e crith leis an fhearg
Bh' e 'crith leis an fhearg
Bh' e crith leis an fhearg = he was shaking with the anger / rage.Fichead: twenty / 20

H-aon air fhichead = twenty one
Dà air fhichead = twenty two
Trì air fhichead = twenty three
Ceathar air fhichead = twenty four
Cúig air fhichead = twenty five
Sè air fhichead = twenty six
Seachad air fhichead = twenty seven
Ochad air fhichead = twenty eight
Naoi air fhichead = twenty nine
Fichead agus deich = thirty

Aon: one ('an:')
An aon facal = the same word / the one word
Aon tè = one woman
Aon fear = one man
Aon naisean = one nation
An aon naisean = the one nation
H-aon (hao:n)
Chan eil h-aon agam = there is not one at me

Dà: two
Dà chat = two cats
Dà mhìl’ = two miles
Dà mhadadh = two dogs
Dà taigh = two house

Seachain: go without, to go without
Seachain ma tà = go without then!
Seachain le seachdain amhain = go without for a single week

Samhnag: bonfire (sa-unag)
Sannt: inclination, desire
Nach eil sannt ort airson biadh? = is there not the desire upon you for food?
Saobhaidh: fox den

Samhlach: like, similar
Samhlachadh: associating (sa-ulach)
Tha e samhlach riut
Tha iad ga shamhlach’ riut - they regard you as being engaged to him or they are associating him with you.

Samhdadh: a piece, portion (sa-ud)
Fhuair mi samhd’ math dhe = I got the portion fine from
Fhuair mi samhd' math Dhé = I got the portion fine of Dia.

Cuan: open sea
Thairis a’ chuan = across the open sea / overseas (thairs chuan)
Chaidh e thairs chuan = went him across the sea
Chaidh i thairs chuan = went her across the sea
Chaidh sinn / inn thairs chuan = went we / us across the sea
Chaidh sibh / ibh thairs chuan = went yous across the sea
Chaidh iad / aid thairs chuan = went them across the sea

Cuid-eigin: someone (cud-gin)
Bha cud-gin ga mo leanachd = there was someone following me

Cuideam: weight
‘n cuideam anns ‘n leac = the weight at / in the flag-stone

Cudaidh: Donkey
Cuide ri: along with (cud ri)
Chaidh e cud rium = he went along against me

Cruithneachd: wheat
Min chruithneachd: wheat meal

Cruinn: gathered together
Tha na caorach cruinn = the sheep are gathered together
Bha na caorach cruinn = the sheep were gathered together
Bith / Beith na caorach cruinn = the sheep were gathered together
Cruinnich: to gather

Cruaidh: hard, difficult
‘G obair cruaidh = working hard
Cho cruaidh = so hard

Crosg: to cross
Crosgach: across
Chrosg mi an abhainn
Chrosg mi 'n abhainn = I crossed the river
Chaidh e crosgach ‘phàirc - He went across the park / field

Cron: harm, mischief
Cronail: harmful, mischievous
Nì e cron dhut = harm will be to you

Croit: small of back, croft (small farm)
Tha pac’ air mo chroit = there is a pack on my back
Croit mhór = big croft
Croitear = crofter
Cogadh na Croitearan = War of the Crofters.

Darach: oak
Craobh darach: oak tree

Cùram: care, concern
Tha thu daonailt air mo chùram = You are a constant worry / concern of mine

Cuthag: cuckoo (Cu-ag)
Cumaideach: common
Tha sin cumaideach = that is common

Daman dallaidh:
Daman Dallaidh:
Daman t-allaidh: Spider

Dàn: forward, impudent, daring
Bha e dàn, tha iad dàn
Bh' e dàn, th' iad dàn = he was daring, they are daring

Daolag: earthworm
Dealtan anmoch: bat
Deathach: smoke ( Tha Ceò le deathach o ám gu h-ám)
Deasarachd, deasarach: southerly
‘Ghaoth deasarach
‘Ghaoth deasarachd = wind / winding from the south / southerly direction.

Gu dè: what?
Gu dè an coir’ th’ air = what right is he / it?
Gu dè 'n t-àm? = what is the time?

Dath: colour, to colour
Dait’ = coloured
Cuplaich: couple, link, tie together
Gan cuplach’ = without links, not coupled

Culaidh: suit of clothes
Culaidh mhath, culaidh nodha = suit fine, suit new
Beann: Peak (Bai-nn)
Beann: peak - as in ainm-áite (Ben)

Cinn: to grow
Chinn e mór = he grew big / proud
Cinntinn: growing (ciondn)

Chuile: every (huil)
Chì mi e huil latha = I see him every day
Chì mi i huil latha = I see her every day
Chì e sinn / inn huil latha = He sees us every day
Chì mi sibh / ibh huil latha = I see yous every day
Chì mi iad / aid huil latha = I see them every day

Chean’: before
Rinn mi e chean’ = I made / did it before

Geug: limb, branch
Geug mór = branch big / proud
Geug beag = branch small
Geug neart = strong branch

Sgaoil: to spread, scatter
Sgaoileas e 'n t-airgead aig'
Sgaoileas e an t-airgead aig’ = he is spreading the money at him

Sgàird: Diarrhoea
Bha sgàird air = diarrhoea was upon him
Bha sgàird oirre = diarrhoea was upon her
Bha sgàird oirnn = diarrhoea was upon us
Bha sgàird oirbh = diarrhoea was upon yous
Bha sgàird orra = diarrhoea was upon them

Chaidh iad ‘éigheach = went them announcing (mu bainis aca)

Earbs’: hoping, trusting
Doth : to burn, to singe
Drabhais: rubbish / foul weather
Dornag: mitten

Gobh dlùth: hurry up!
Gobh dlùth a-nis! = hurry up now!
Gobh dlùth gun mhall = hurry up without delay!

Dhiùlt mi e = I refused him/it
Dhiùlt thu mi = you refused me
Dhiùlt mi thu = I refused you
Dhiùlt e thu = he refused you
Dhiùlt i e = she refused him/it
Dhiùlt i thu = she refused you
Dhiùlt sinn / inn e - we refused him/it
Dhiùlt sibh / ibh e - yous refused him/it
Dhiùlt iad / aid e - they refused him/it

Deir’ an geamhr’ = the end of the winter
Deir’ an cogadh - the end of the war
Deir’ an bhliadhain = the end of the year

Bheil an dìothad deis? = Is breakfast ready?
Dìoghaltach: fond, devoted
Faithneach: to feel, recognise (Fenach)

Mochthrath Di-Luain = Monday morning
Mochthrath Di-Màirt = Tuesday morning
Mochthrath Di-Ciadaoin = Wednesday morning
Mochthrath Di-Daoin = Thursday morning
Mochthrath Di-h-Aoine = Friday morning
Mochthrath Di-Sathuirn = Saturday morning
Mochthrath Di-Domhnaigh = Sunday morning

Mochthrath mhath! = Good Morning! (‘muchra mha’.)
Mochthrath latha! = Good Day! ('muchra la')
Mochthrath Oidhche! = Good Night! ('muchra e-ha').

Gu dé: what
Gu dè: what
Ciamar: how
Ciod: what 's how (sa Ghàilig Pheart an Ear)

Tha an dor’s fosgailt’
Tha 'n dor’s fosgailt’ = the door is open

Tha na flùran sein grinn = those flowers are fine, lovely

Chan fhiach e ‘dheunamh = it’s not worth doing

Chonn mi na fear chlisg
Chonn mi na Fear Chlisg = I saw the Jumping Men /Northern Lights

Fear saor: a cheap one
Farmadach: envious
Falaisg: heather-burning
Ris na falaisgean = carrying out the heather burning

Chan eil mi smuineach gu bheil sein ann mo bheachd = I don’t think that I take that view

‘Ghill’ bheag = the little lad
'Ghill' Mhor = the big lad
'Ghill' Gharbh = the rough lad.Gobh: to take
Gobhaidh mi = I will take
Gobhaidh thu = you will take
Gobhaidh e = he will take
Gobhaidh i = she will take
Gobhaidh sinn / inn = we will take
Gobhaidh sibh / ibh = yous will take
Gobhaidh iad / aid = they will take

Gobh air: to take heed, mind
Gobhaidheas e
Gobhas e = he will take
Gobhaidheas i
Gobhas i = she will take
Gobhaidheas sinn / inn
Gobhas sinn / inn = we will take
Gobhaidheas sibh / ibh
Gobhas sibh / ibh = yous will take
Gobhaidheas iad / aid
Gobhas iad / aid = they will take

Turadh: dry spell, cessation of rain (Tur)
Tha tur’ do bheith ann = there is a dry spell there
Tha tur' do bheith a-nis = there is a dry spell now

Uailleach: conceited
Tha e nas uailleach na bha e riamh
Th' e nas uailleach na bh' e riamh = he is very conceited or he was always
Tha i nas uailleach na bha i riamh
Th' i nas uailleach na bh' i riamh = she is very conceited or she was always
Tha sinn / inn nas uailleach na bha sinn / inn riamh = we are very conceited na we were always
Tha sibh / ibh nas uailleach na bha sibh / ibh riamh = yous are very conceited na yous were always
Tha iad / aid nas uailleach na bha iad / aid riamh
Th' iad / aid nas uailleach na bh' iad / aid riamh = they are very conceited na they were always.

Uilinn: elbow (uln)
Uirsgeal: spreading, to be spreading
‘G uirsgeal innear = spreading manure / innear.

Tuanlaig: release, unyoke
Thuanlaig e an t-each = released / unyoked him the horse

Tuamhsal: to open, untie
Tuamhsal sein! = untie / open there!
Tuamhsal sein a-nis! = open there now!

Tuaicheal: dizziness
Tha tuaicheal ann mo cheann = it is dizzy / dizziness in my head

Trus: to gather, glean, pack away
De tha thu trus’?
Dé tha thu trus'? = did / how you gather?

Trom: heavy, drowsy (tromm)
Tha mi trom = I am drowsy
Tha thu trom = you are drowsy
Tha e trom
Th' e trom = he is drowsy
Tha i trom
Th' i trom = she is drowsy
Tha sinn / inn trom = we are drowsy
Tha sibh / ibh trom = yous are drowsy
Tha iad / aid trom
Th' iad / aid trom = they are drowsy

Troipig: trip, journey
‘dol ‘throipig = going on a trip journey

Turcach: turkey
Na turcaich = the turkeys

Triubhas: trousers (tru-uhs)

Tròc: chore, job
Tha mi ri mo thròcan = I'm busy at my chores / jobs
Tha thu ri do thròcan = you are busy at your chores / jobs
Tha e ri do thròcan
Th' e ri do thròcan = he is busy at his chores / jobs
Tha i ri do thròcan
Th' i ri do thròcan = she is busy at her chores / jobs
Tha inn / sinn ri do thròcan
Th' inn / sinn ri do thròcan = we are busy at our chores / jobs
Tha ibh / sibh ri do thròcan
Th' ibh / sibh ri do thròcan = yous are busy at you'all chores / jobs
Tha iad / aid ri do thròcan
Th' iad / aid ri do thròcan = they are busy at their chores / jobs
Tha thu ‘tròc’ = you are working / choring

Tha e ‘tròc’
Th' e ‘tròc’ = he is working / choring
Tha i ‘tròc’
Th' i ‘tròc’ = she is working / choring
Tha inn / sinn ‘tròc’
Th' inn / sibh ‘tròc’ = we are working / choring
Tha ibh / sibh ‘tròc’
Th' ibh / sibh ‘tròc’ = yous are working / choring
Tha iad / aid ‘tròc’
Th' iad / aid ‘tròc’ = they are working / choringCreic: to sell
Dé tha thu ‘creic? = what are you selling?
Dé tha e 'creic?
Dé th' e 'creic? = what is he selling?
Dé tha i 'creic?
Dé th' i 'creic? = what is she selling?
Dé tha sinn / inn 'creic? = what are we selling?
Dé tha sibh / ibh 'creic? = what are yous selling?
Dé tha iad / aid 'creic?
Dé th' iad / aid 'creic? = what are they selling?

Domnaidh: school master
Gnos: snout
Gnos muc = snout of the pig / pigs snout
Gnos madadh = snout of the dog

Gnè: some amount
Tha gnè mhath ann t-sein = there is a good amount there.

Glasgu:
Gliocas: knowledge, wisdom
Fiach: worth
‘S fhiach e ‘dheunamh = it is worth doing.
Ubhlan fiadhain / Ubhlan Fiadhain: apples of the wild / crab apples.Muintir an dùthaich
Muintear 'n dùthaich
Muintear 'n-dùthaich
Muintear n-dùich
Muintear 'n-dùich = people of the district

dol Dhùn Éideann
dol Dún Éadnn
dol Dhùn Éadann
dol Dhun Éadann = going to / toward Dhùn Éideann
dol Éireann
dol Éirinn = going to / toward Éireann
dol Glasgu = going to / toward Glasgu
dol Innse Goill
dol Innse Gaill = going to / toward Innse Gaill / nan Eileanan Siar
dol Pheart an Iar = going to / toward Pheart an Iar

Thàinig mi as an eaglais
Thàinig mi 's 'n-eaglais
Thàin mi 's n-eaglais = came me from the church
Thàinig thu as an eaglais
Thàinig thu 's 'n-eaglais
Thàin thu 's n-eaglais = came you from the church
Thàinig e as an eaglais
Thàinig e 's 'n-eaglais
Thàin e 's n-eaglais = came him from the church
Thàinig i as an eaglais
Thàinig i 's n-eaglais
Thàin i 's n-eaglais = came her from the church
Thàinig inn / sinn as an eaglais
Thàinig inn / sinn 's n-eaglais
Thàin inn / sinn 's n-eaglais = came we from the church
Thàinig ibh / sibh as an eaglais
Thàinig ibh / sibh 's n-eaglais
Thàin ibh / sibh 's n-eaglais = came yous from the church
Thàinig iad / aid /ead as an eaglais
Thàinig iad / aid / ead 's n-eaglais
Thàin iad / aid / ead 's n-eaglais = came them from the church.

Bha duin’ ‘fanachd an Dail na Càbag air oighrachd Urrard Leòid ris an abradh iad Dòmhnall na Càbag = there was a man that stayed in Dail na Càbag on Urrard Leòid that they would call Dòmhnall na Càbag.

Dar bha iad ‘croch’ sluagh air Tom na Croiche aig Lagan, bhiodh sluagh gu h-ìosal an t-sein ri caoidh ’s ri bròn airson nan daoin ‘bhiodh gan croch’
Dar bh' iad ‘croch’ sluagh air Tom na Croiche aig Lagan, bhiodh sluagh gu h-ìosal an t-sein ri caoidh ’s ri bròn airson nan daoin ‘bhiodh gan croch’ = when they used to hang people at Tom na Croiche aig Lagan, there’d be people down there wailing & weeping for the people to be hanged.

Oidhch’ Shamhn’, an Taigh Bofrac, bha iad ri danns’ ‘s aighear, agus ceòl ac’ = On Oidhch’ Shamhn’, in the House of Bolfrac people were dancing where they had music and merriment.

Cùlaibh an sabhall = back of the barn (Cùlabh 'n dobhal)

Bha e a’ streapadh an craig
Bha a streab 'n gcraig
Bh' a streab 'n gcraig = he was climbing the rock / cliff
Dol ruigeach = going to reach
Cha ghobh a leasach = it cannot be helped

'N othach a sein?
An othach a sein? = would he get that

Tha mi faithneach tinn = I am feeling sick
Tha thu faithneach tinn = you are feeling sick
Tha e faithneach tinn
Th' e faithneach tinn = he is feeling sick
Tha i faithneach tinn
Th' i faithneach tinn = she is feeling sick
Tha inn / sinn faithneach tinn
Th' inn / sinn faithneach tinn = we are feeling sick
Tha ibh / sibh faithneach tinn
Th' ibh / sibh faithneach tinn = yous are feeling sick
Tha iad / ead / aid faithneach tinn
Th' iad/ ead / aid faithneach tinn = they are feeling sick.

Ciod e bh’ ann roimh ach fear air an robh Mòr-chù agus nighean aig’ air an robh Mìr-chù = there was before a man called Mòr-chù and his daughter was called Mìr-chù.

Chaidh iad an treas tarraing rithistich dar thàinig margad eil’ went them a third time again when another market came.

Bha suir’che ‘tighinn shir’ baintighearn’ ‘s bha e ro bhriagh = there was a suitor coming, seeking a lady and he was very attractive.

Dh’ fhoighneachd e dhi an soirbhich’ am batailt leis
Dh’fhoighneachd e dhi an soirbhich’ am batailt leis = he asked her if he would be victorious in battle.

Dar rain’ e an seall’ na craoibh’, sheall e air ‘chnàimh ‘rithist = when he came within sight of the tree, he looked on / at the bone again.

Bha iad connt’ gun d’fhuair iad rud anabharrach math anns ‘Ghiullan Mhaol Charrach
Bh' iad connt’ gun d’fhuair iad rud anabharrach math anns ‘Ghiullan Mhaol Charrach = they reckoned that they’d got an exceedingly good thing in the bald scabbie lad.

Dh’ iarr iad oirr’ dol dachaidh an tarraing sein, ‘s ‘n ath-tharraing ‘thigeadh i, gu fanadh i cu’d riu tuill’ an t-sein.
Dh’iarr iad oirr’ dol dachaidh an tarraing sein, ‘s ‘n ath-tharraing ‘thigeadh i, gu fanadh i cu’d riu tuill’ an t-sein = they ordered upon her to go home and next time she would come, she would stay with them for good.

Ach thug ‘càirdean oirr’ am fear seo ‘phòs’ ‘dh’ aindheoin = But, her kin forced her to marry this man nevertheless.

Cheangail e rithist e; Shaoil leis nach b’ urrainn da uasgail an treas tarraing
Cheangail e rithist e; Shaoil leis nach b’ urrainn da h-uasgail an treas tarraing
Cheangail e rithist e; Shaoil leis nach b’ urrainn d' uasgail an treas tarraing = he tied it up again; Thinking with him that it couldn’t get loose a third time.

Agus tha àite bhos ceann sin far an deach móran dhiubh adhlac’
Agus th' àite bhos ceann sin far an deach móran dhiubh adhlac’ =
Agus there is a place above there where many of them were buried.

‘S thuirt an companach ris gun robh am frith-rathad seo na b’ aithghearr nan gobhadh e e = the companion said he was taking the footpath and it was a shorter way than the man was taking.

Agus nach gobhadh e frith-rathad = and he would not take a foot-path.

Ma bheir thu dhomhs na shireas mi, nì mi rud dhe = If you give me what I seek, I will do something about it.

‘S thoir fios gu ministeir na sgìreachd = Give / say the knowledge to the minister of the parish.

Bha neach an t-seo agus an t-sin ‘toirt nithean àraidh dha airson còmhn’ dheunamh ris an taigh aige = It was here and there people gave him certain things to help him furnish his house at him.

Bha ministear àraidh an Lagan Rat ‘s chaidh e feadh na sgìreachd aige rathad Tulaich Mhaid = there was a particular minister in Lagan Rat who went thigging through his parish by way / road of Tulaich Mhaid.

Thig an Gearran geàrr,
Ni faram nach fheàrr.
(Short February comes, making a noise that isn’t better.)

Bha an sluagh ‘gobhail uamhais mar bha i ‘fulagainn
Bha 'n sluagh ‘gobhail uamhais mar bha i ‘fulagainn = The people were appalled how she suffered / was suffering.

Ràinig iad taigh Righ Lochlainn ma laighe greine ’rithistich = Came / reached them the house of the King of Lochlainn / Norway as the sun was laying down
About sunset they reached the house of the king of Norway.

Cha rud sin dhomhs’ dol ga inns’ = That is not for me to tell / not something / thing that for me to be saying

Shàmh e ‘n amhainn fo Inbherbhar agus bha tè ri nigheachan = He swam the river below Inbher-Bhar and a woman was doing her washing.

Dar bha uair chùrs’ ann bhiodh i ‘dol ‘staigh dona’ bhothan-monaidh ‘bha aig na cìobairean
Dar bh' uair chùrs’ ann bhiodh i ‘dol ‘staigh dona’ bhothan-monaidh ‘bh' aig na cìobairean = When it was time for the hunt she would go into the shepherds’ huts on the monaidh / moor.

Bha i ‘falbh leis na fèidh ‘s còinneach uaine oirre
Bha i ‘falbh leis na fèidh ‘s còinneach uain' oirre
Bh' i ‘falbh leis na fèidh ‘s còinneach uain' oirre = She stayed with the deer, with green moss in her hair / upon her.

Thug bòcan tri bliadhn’ ‘cur dragha air an taigh aige = Gave the ghost three years of putting trouble on / upon the house at him.

Aiteamh: = thaw (ade, a-de, a-di)
Tha 'n t-aiteamh do bheith ann
Tha an t-aiteamh do bheith ann = there is to be a thaw there

Aithghearr: short way (aigear)
Chaidh mi an aithghearr
Chaidh mi 'n aithghearr
Chaidh mi 'n aigear = went I the short way
Chaidh thu an aithghearr
Chaidh thu 'n aithghearr
Chaidh thu 'n aigear = went you the short way
Chaidh e 'n aithghearr
Chaidh e an aithghearr
Chaidh e 'n aigear = went him the short way
Chaidh i an aithghearr
Chaidh i 'n aithghearr
Chaidh i 'n aigear = went her the short way
Chaidh inn / sinn an aithghearr
Chaidh inn / sinn an aigear = went us the short way
Chaidh ibh / sibh an aithghearr
Chaidh ibh / sibh an aigear = went yous the short way
Chaidh iad / iad / ead an aithghearr
Chaidh iad / aid / ead an aigear = went them the short wayÀm: time (amm)
Dè 'n àm tha e?
Dè 'n àm th' e?
Dè an àm tha e? = what time is it?
Dè 'n àm bha e?
Dè 'n àm bh' e?
Dè an àm tha e? = what time was it?
Dè 'n àm a-nis?
Dè an àm a-nis? = what time now / is it now?
Dè 'n àm bheith e?
Dè an àm bheith e? = what time will it be?
Dè 'n àm bheith e san Albain? = what time will it be san Albainn?
Dè 'n àm th' e san Albain?
Dè an àm tha e san Albain?
Dè 'n àm tha e san Albain? = what time is it san Albainn?

Albain: Albainn, Alba, Scotland
Albain gu bràch!
Albain gu Bràch! = Albainn forever
Albain 's Éireann

Anuas = hither, over here (nuas)
Anall = hither, over here (nall)
Anull = thither, across (null)

Anàirde = up (nàird no nàrd)
Tha e dol anàirde (nàrd) am frith-rathad
Th' e dol nàrd am frith-rathad = he is going up the pathway

Amhaich: neck (omhaich)
D’ amhaich = your neck

Am beulaibh: in front of (m beulu)
Amailt: hinderance
Tha thu cor amailt orm = you are hindering upon me
Tha thu cor amailt ort = you are hindering upon you
Tha thu cor amailt air = you are hindering upon him
Tha thu cor amailt oirre = you are hindering upon her
Tha thu cor amailt oirnn = you are hindering upon us
Tha thu cor amailt oirbh = you are hindering upon yous
Tha thu cor amailt ortha = you are hindering upon them

Dar: when
Dar bha sinn òg = when we were young
Dar a thosaich an cogadh = when begun the war
Dar a dh'éirich an ghriain = when rose the sun

Curraidh: crouch
Deunaidh curraidh bhàn! = crouch down!

Cutach: short
Tha sin cutach = that is short
Tha u cutach
Th' u cutach = you are short
Tha e cutach
Th' e cutach = he is short
Tha i cutach
Th' i cutach = she is short
Th' inn / sinn cutach
Tha inn / sinn cutach = we are short
Th' ibh / sibh cutach
Tha ibh / sibh cutach = yous are short
Tha iad / aid / ead cutach
Th' iad / aid / ead cutach = they are short

Curs: course, rough
Tha an rathad curs
Tha 'n rathad curs = the road is rough

Cùram: care
Tha 'n crodh air mo chùram
Tha an crodh air mo chùram = I am concerned about the cattle

Dìothad: breakfast
'Bheil an dìothad deis? = is the breakfast ready?
'S breagh leom dìothad = I love breakfast with me
'S math leom dìothad = I like breakfast with me
'S math leat dìothad = you like breakfast with you
'S math leis dìothad = he likes breakfast with him
'S math leatha dìothad = she likes breakfast with her
'S math leinn dìothad = we like breakfast with us
'S math leibh dìothad = yous like breakfast with yous
'S math leotha dìothad = they like breakfast with them

Deir: to end
Deir’ stoirm = end of a storm
Deir an domhan = end of the world
Deir an t-saoghal = end of life
Deir' an cogadh = end of the war
Deir' an cogaidhean = end of the wars

Deob: job
Rinn e droch dheob dhe - he did / made a bad job of it

Daonailt: always

Doth, Dotha: to burn
Th' e dòit
Tha e dòit = it is burnt

Don’s: evil, Satan
An don’s: the evil (Dómhnull Dubh b'fheudar)

Dlùth: quick
Gobh dlùth = hurry up, quicken up
Th' u dlùth
Tha u dlùth = you're quick
Th' e dlùth
Tha e dlùth = he is quick
Th' i dlùth
Tha i dlùth = she is quick
Tha inn / sinn dlùth
Th' inn / sinn dlùth = we are quick
Tha ibh / sibh dlùth
Th' ibh / sibh dlùth = yous are quick
Tha iad / aid dlùth
Th' iad / aid dlùth = they are quick

Di-peandaig: depending
Tha e dìreach di-peandaig air cò thig staigh = it just depends on who is coming outside.

Dùthaich: countryside, district (Doù, Dooch)
Muintir an Dùthaich: community of the district, country-side

Durc: chunk, piece
Durc càis’ - a chunk of cheese
Druidean: (facal garbh le bean 'g cainnt gun stad) a mean word for a woman who is talkative.

Droll: sluggard, dilatory worker
'S thu droll mhór th' ann
'S u droll mhór th' ann = you are a big sluggard you are there
‘S e droll mhór th’ ann = he is a big sluggard he is there
'S i droll mhór th' ann = she is a big sluggard she is there
'S sinn / inn droll mhór th' ann = we are big sluggards we are there
'S sibh / ibh droll mhór th' ann = yous are big sluggards yous are there
'S iad/ aid droll mhór th' ann = they are big sluggards they are there

Droill: amusing, funny, peculiar
Th' u droill
Tha thu droill = you are peculiar, funny, amusing
Th' e droill
Tha e droill = he is peculiar, funny, amusing
Th' i droill
Tha i droill = she is amusing, peculiar, funny
Tha sinn / inn droill = peculiar, amusing, funny
Tha sibh / ibh droill = peculiar, funny, amusing
Tha iad / aid droill = they are amusing, peculiar, funny

Dreathan Donn: Droillín Donn , wren brown
An Dreathan Donn = the wren brown

Dream: a group, team of people (Dreamm)

Dràic: dawdler, sluggard
‘S thu dràic th’ ann = you are a dawdler, sluggard
‘S e dràic th’ ann = he is a dawdler, sluggard
‘S i dràic th’ ann = she is a dawdler, sluggard
‘S sinn / inn dràic th’ ann - we are dawdlers, sluggards
‘S sibh / ibh dràic th’ ann - yous are dawdlers, sluggards
‘S iad / aid dràic th’ ann - they are dawdlers, sluggards

Daolan: always
Craslach: thin, boney
Mór: proud
Th' e mór as a' mhart
Tha e mór as a’ mhart = he is proud of the cow

Farumach: spry
Anigidh: Craibeat, crabbed, nasty
Fiosrachail: nosey
Duin’ fiosrachail: nosey man
Ladarn: forward, demanding
Gramail: firm, stern
Mi-Mhodail:
Mi-mhodail: cheeky (mu nam pàiste gu h-àiridh)
Eachdraidh: a tale / tale (Chan eil sin stair)

Caile: any young girl (Cail)
Tarraing: pull, haul (tarn)
Bi tarraing!: away with you! Off with you! (Bi tarn)

Bogha-Braoin, Bogha-braoin: rainbow
Stac: a thick set little man
Stacan:
Stacannan: thick set little men

Fiabhras Dearg: Red no scarlet fever
Pailleart: a good, firm slap
Seitheisteal: a lazy person
Deasach: baking
Craibeat: crabbit, angry, bad tempered

Bannarach: a milk maid
Buabastair: a rough manCha tàinig mi tuille air ais = I never came back.
Cha tàinig thu tuille air ais = you never came back.
Cha tàinig i tuille air ais = she never came back.
Cha tàinig e tuille air ais =he never came back.
Cha tàinig inn / sinn tuille air ais = we never came back.
Cha tàinig ibh / sibh tuille air ais = yous never came back.
Cha tàinig iad / ead tuille air ais = they never came back.

Fhuair aid òr an tarraing seo = they got gold this time / this pull

Eadar an dà thim = in the interval, during the two time(s)

Chan eil omhail = it doesn’t matter

Chunnaic (Chonna no Chonn')
Longadh: Meal (long)

Am bùth: the shop
An t-siop: the shop

Bugair: Ruffian
Chun doctar
Chun an doctar
Thun doctar
Thun an doctar = toward the doctar

‘h-uil ni’ = everything
Tha mi caill’ h-uil ni = I've lost everything

Briobadh: blinking (brib)
Gobh dlùth: hurry up
Muilp: lump

Brod na phod tuì
Brod phod tuì

C’àite:
C’àit:
C’ad: What place / where?
C’àite bheil? = where is?
C’àit bheil? = where is?
C’ad n robh? = where was?

Òran: song
Òranan: songs

Croit:
Druim:
Muin: a back

Milis: sweet (mels no melsh)
Bho: from, since

Bha mi m’ònrachd = I was (in) my being alone no I was alone
Bha thu dh’ònrachd = you were (in) your being alone / you were alone
Bha e dh’ònrachd
Bh' e dh’ònrachd = he was alone in his being / he was alone
Bha i a' ònrachd = she was alone
Bha sinn / inn a' ònrachd = we were alone
Bha sibh / ibh a' ònrachd = yous were alone
Bha iad / aid / ead a' ònrachd = they were alone

Roimh (Ro)
Troimh (Tro)

Pathaiteach: thirsty
Lach: to laugh
Snarn: snoring
Ruideach: rosy / red

Thairis: across (thairs / theirs)
Thug e thairs = he collapsed
Thug i thairs = she collapsed
Thug mi thairs = I collapsed
Thug thu thairs = you collapsed
Thug sinn / inn thairs = we collapsed
Thug sibh / ibh thairs = yous collapsed
Thug iad / aid / ead thairs = they collapsed

Theasd: died
Tuilleadh': good (‘tuill’) and
Tuilleadh is’ = additionally good (‘tus’)
Tus math = exceedingly good

Ùine: duration / period of time (ùn)
Uaine: green (uain)

Pailteas: plenty of (pails)
Pailt: plenty of
Tha am pails airgead agam = I have plenty of cash at me

Bha mi minig dol Bhlàr = I was intending to go to Bhlàr

Misneachd: courage / bravery (misneach)
Tionndadh: turning (chan-da)
Teillean: a Bee
Stiùrag: an oatmeal drink with medicinal properties
Speirneag: a type of shell

Càite bheil thu stiùr an-diugh? = Where are you heading today?

Cha dtainig an leisge chun an doras aic’ ach aon tarruing is cha do leig i staigh e = Laziness came to her door only on one occasion and she did not let it in.

Dh’ fhalbh dà ghill’ òg air Oidhch’ ‘n Ollaig’ dh’iarraidh buideil uisge-beatha air son cumail na h-Ollaig’ = on Oidhche 'n Ollaig, two lads went / wanted to get a bottle of uisge-beatha to celebrate Ollaig.

Thàinig e ‘bhàn Adhall, ‘s chreic e ‘chuid sgadain = came he / him (down) to Adhall and he sold his herring no sgadain.

Bha i ‘mach ra na h-oidhch’ ann an Lagan Beag air mullach Sròn Uird = she was out during the night in a wee hollow at the top of Sròn Uird.

Thàinig tè do na sìthichean ‘shir’ deoch bainn’ air tè air Ruigh na Sròin(e) = a fairy lady came to ask for a drink from a woman in Ruigh na Sròin.

Aoghaist: fishing tackle / line 's hook
Bata: abundence
Gu bata: surplus

Beò: air
Tha am beò fàs fuar = the air is growing / getting colder
Beò-ghaoithe:
Beo-ghaoithe: breath of air / wind

Bleithteach: type of gruel
Brabhd: anything bulky
Braodag: a tantrum, a huff
Buidean:
Buidean-reòtaidh: icicle

Bulbhag: a boulder (chloiche)
Bùta: a young bird
Ceabhgach: having a sly sense of humour (Ciagach)
Ciad: opinion, impression (ceudfath)
Clòimhneag: a flake of snow
Clionach: partition
Cnèadag: fir cone
Cramhuinn: a large hearth fire

Curraidh: to be sitting on hunkers
Deanaich: at work
Diaghaltach: to be fond of
Dràichd: a stallion
Drug: illness, un-named illness

Dubh-Reabha:
Dubh-Reabhgan: a Mole

Faghairt: to ask
Frioghlaisg: a shred / bit of skin raising at the nails
Fucadh: to be pushing heavily
Fùrlaich: to rebel, to revolt against
Dh'fhurlaich mi ris = Rebelled me again / against

Futhair: the dog days
Geabhag: a twist
Giolc: a dart

Iomaltas: hesitation
Lad: loud talk
Leatach: remote
Leiceid: a slap
Liab: a rag, a tatter
Lomh: a diet
Lùig: desire, to long for something
Luis: outrush of water
Luthasaich: to allow

Maoidheanach: friendly
Moislich: to stir (a-mach as cadal)
Mùganach: thick agus damp
Murthail: grumbling
Niannradh: grinding
Clach-niannradh: grinding stone
Niarraidh: to be in middling health

Prio-taoil: a clatter, a heavy noise of falling things
Pròis: to beseech, to pray, to urge
Ràidh: scolding, threatening
Raigealtach: a rascal

Ràmh: a root of a tree
Ramhchan: roots of trees / a tree

Reamalair: a humourist, a comedian
Riasgach: a blustering (na h-aimsir)
Riodach: kind
Ruaig: a shower of rain
Saich: sick, to be sick
Maith no saich: to be fine no sick

Samht: a thud
Seanagair: an old wise one
Sgeilceil: crackling of wood
Sgiorlaich: to crush (anything soft 's juicy)
Sgiut: to disperse, to scatter
Sglogaid: snot, slime

Siach: to avoid
Siochadh: peace
Sic: to attempt upon
Sladaig: to be working hard at
Smaiteard: a youth, young spark

Snaoic: a chunk (nam biadh)
Spacadh: wrestling
Suigeartach: to be merry

Toman-Eallaidh: a Spider

Uiread: number (Aord)
Casad: cough, to be coughing (Casd)
Caoch: small stream / burn
Caochan: tiny stream / burn
Uairean: sometimes

O chionn (fada): (‘bh’chionn)
Bh'chionn: fada o shoin

Barail: opinion (Balar)
Àdhamh: ainm (A:ghu)
gh: sgairt (sss no z)

Sir: to seek, to want
Da-rìridh: really
Fàilig: to fail
Puar: power
Bisidh: busy, to be busy
Uisig: to use
Mochthrath: morning
Dìothad: breakfast

Eadar: between
Eadar mi:
Eadar thu:
Eadar e:
Eadar i:
Eadar inn / sinn:
Eadar ibh / sibh:
Eadar aid / iad:

Bha iad ‘tighinn gan sir’ trì tarruing annsa t-seachdain = the were coming looking for them 3 times in the week

Bh' iad ‘tighinn gan sir’ trì tarruing annsa t-seachdain = the were coming looking for them 3 times in the week

Tiginn: coming (Tinn)
Tarruing: to pull, to draw, about, time (Tarn)
Reòt: frosty
Ni: thing
Nichean: thing with emphases

Ràidh air: to rage at
Bha mi 'ràidh air = I was raging at him
Bha mi 'ràidh aice = I was raging at her
Bha mi 'ràidh aca = I was raging at them
Bha mi 'ràidh ort = I was raging at you
Bha mi 'ràidh againn' = I was raging at us
Bha mi 'ràidh agaibh' = I was raging at yous

‘Bheil e a’ deanaich an dràsta? = has he work / a job at present?

Ghabh mi droch ciad deth = I formed a bad opinion of him.

Dana: the evil one (Dan)
Ciont: to look at, to observe
Ciont ris: to look at it
A' dol a ciont: going to look at
Bha e ‘ciont cho grinn = he / it was looking so fine

Sìos: East-wards
Suas: West-wards
Shìos: Eastern position
Shuas: Western position

Nach e: isn't it
Nach ne: isn't it

An talamh: the land (an dalamh)
An Samhradh: the Summer (An Samhr)
Samh': Summer (Samhr)

Càs: anxious, distress, eager, emergancy, a difficulty
Bha e an càs gun tigeadh thu (tu) - he was anxious that you would come.

Caig: to tease
Tha e 'caig orm
Th' e 'caig orm = he is teasing upon me
Tha e 'caig ort
Th' e 'caig ort = he is teasing upon you
Tha e 'caig aice
Th' e 'caig aice = he is teasing upon her

Ghobh (ghabh) e braodag = took him offence
Ghobh e airgead = took him money

Chuil: every
Chuil dun = every-man
Chuil leanbh = every-child
Chuil tìr = every-country
Chuil clainn = every-clann

Dol fodha na grian an-dè = Going of the sun yesterday

Dà spàin mhór = two big spoonfuls

Bha e air bhith latha grianach 's blàth an-diugh = it has been a day sunny agus warm today

Bha móran gliocas aige = he has alot of knowledge at him

Tha e gu math fliuch ann Iapan an-diugh = it is fine / nice wet in Iapan today

Seantans an Latha = sentence of the day

Theasd e: he died / he perished

Tha mo chroidhe briste = my heart is broken

Tha mi faithneachadh tinn = I have the feeling of sick / I'm feeling sick

O, bha sein gleusda dhìot = O, that was clever of you

Bha thu snòraigeach an raoir = you were snoring last night

Móran tang chàirdean = many thanks chairdean

Tha 'n leanbh gal = the child is crying

Tha e fuar an-duigh = it is cold today

Tha mi eòlach air am fear sein = I'm knowledgeable of that man

Mar glèidh e e = if he doesn't keep no find it

Tha thu mì-chronail = you are harmless

Dar dhùnas mi e = when close it I will / when I close it

Mhill thu sein = ruined you that

Tè clobhadach air na casan = a lady awkward on the feet.Bha i baileach dèidheil air a’ Ghàilig
Bha i baileach deidheil air Ghàilig = She was very fond of the Ghàilig

Is è piuthar da’n diùc mu dheireadh a bh’ againn a bh’ innte
‘S e piu-ar dan diuch ma dheir bh’ agin bh’ innt = She was the sister to the last duke we had at us.

Cha robh; bha i roimhe mi thim-sa
Cha robh; bha i roimh mo thimms = No / was not, she was before my time.

Is è, bha i samhach
‘Sè bha i sòmhch = Yes, she was gentle (perhaps in a quiet, not causing a fuss sense)

Is bitheas i ceithir fichead is a sia a-nis
‘S biths i ceidhir fichead sia nis = She is four twenty agus six (86) now
(Tha - s - eadar fichead agus sia 'staigh an sia.)