Gàilig Uibhist a’ Deas

Cuach MhicIllAnndrais – Cuach MhicGille-Anndrais

Cuach MhicIllAnndrais – Cuach MhicGille-Anndrais

(I) Siud mar a ghabh mi an t-suaineach À cuach Mhic Ill-Anndrais; ’S iomadh neach a chual’ e, Gun d’fhuaireadh aig mo cheann i; A liuthad briuthas uaigneach San d’fhuair
Leumh Air Aghaidh »
B’ fheàrr Leam fhìn gum Beireadh an Tè ’ile – Geala-bhodaich sa Bheinn Duibh

B’ fheàrr Leam fhìn gum Beireadh an Tè ’ile – Geala-bhodaich sa Bheinn Duibh

(I) B’ fheàrr leam fhìn gum beireadh an tè ’ile A-màireach dhe na h-eireagan, B’ fheàrr leam fhìn gum beireadh an tè ’eile Tè dhe na h-eireagan bàna. B’ fheàrr
Leumh Air Aghaidh »