Gàilig Muile

Blàr Inbhir Chèitinn is Balaich Òga Rois

Blàr Inbhir Chèitinn is Balaich Òga Rois

Eairdsidh MacGill-Eathain: ...gun do dh'fhalbh sia fichead às an Ros 's Ì de bhalaich nach tug feusag riamh dhiubh. 'S cha do thill mòran dhiubh.Bha aon fhear a' falbh agus
Leumh Air Aghaidh »
Òran Do Shir Lachunn Mac-Gilleain

Òran Do Shir Lachunn Mac-Gilleain

Òran Do Shir Lachunn Mac-Gilleain Òran Do Lachunn Mac-Gilleathain (I) ’S ann Di-Ciadaoin a shàir, Ghabh mi cead dhiot air tràigh; Righ, gu ’m faiceam thu slàn neo-airsnealach. (II) A
Leumh Air Aghaidh »
Coille Chragaidh

Coille Chragaidh

Coille Chragaidh (I) ’N àm ’dhol ’sios, ’n àm dhol ’sios, ’N àm ’dhol ’sios bu deònach, Luchd-nam-breacan, luchd-nam-breacan A leathad le mòintich; A falbh gu dian, a falbh gu
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Bharbara nighean an Easbuig Mhic Lothaidh

Òran do Bharbara nighean an Easbuig Mhic Lothaidh

(I) Thug mise gaol nach fàilinneach Do rìbhinn na cuaich ’fàinneagaich; Gur bòidheach, dualach àrbhuidh e, Mar aiteal deàrrsaidh theud. (II) A ghruaidh a chruthaich nàdar dhuit ’S tuis ràtha
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Triùir Daoine Bhàis

Òran do Triùir Daoine Bhàis

(I) Gur a cràiteach an othail Tha an dràst a tigh’nn fotham Ann an damhair an fhoghair ’s na buana. (II) Gur-a tùrsach mi ’g éiridh ’S mi gun fhuran
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Shir Iain Mac Gilleathain

Òran do Shir Iain Mac Gilleathain

(I) Gu’n d’ fhuair mi sgeul ’s cha ’n àicheidh mi Gu bheil e dhomh ’toirt gàirdeachais; Gur binne leam na clàrsaichean ’Bhi ’g innse mar-a thàinig sibh:— Gu bheil
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Dòmhnull Mac Gilleathain, Fear Bhrolais

Òran do Dòmhnull Mac Gilleathain, Fear Bhrolais

(I) An tùs an t-samhraidh so ’bha Dhuinn mar gheamhradh gun bhlàths Chaidh ar ceannard fo chlàraibh dùinte; Ann an ciste nam bòrd Air a sparradh le òrd ’S sinn
Leumh Air Aghaidh »
Òran Do’n a Mhnaoi, Iseabail Nic-Gilleathain

Òran Do’n a Mhnaoi, Iseabail Nic-Gilleathain

(I) ’N àm dùsgadh dhomh as mo chadal Tha smaointeachadh m’ aignidh goirt, ’S mi aig ionndrainn nach h-’eil agam Bean chaomh a’ chaidreimh nach b’ olc. (II) Fhuair mise
Leumh Air Aghaidh »
Diluain, Dimàirt (Gàilg Muile)

Diluain, Dimàirt (Gàilg Muile)

O, bhell. Bha fear…faodaidh sibh ag gun robh fear ann aon uair… Bha fear ann aon uair air an dùthaich ann an gleann agus croit mhòr air a dhruim agus
Leumh Air Aghaidh »