Gàilig Muile

A’ Ghalla Ruadh agus a’ Mhoigheach

A’ Ghalla Ruadh agus a’ Mhoigheach

Beagan an dèighich do Rob a chrìochnaich mun each uabhasach a chunnaic e aig Tobar Allt Chaomhainn, chaidhich na cuspairean gu iomadh rud eile gus mu dheireadh gun tàinig iad
Leumh Air Aghaidh »
Mo Rùn air a’ Ghille Dhubh

Mo Rùn air a’ Ghille Dhubh

Luinneag: ’S mo rùn air a’ ghille dhubh ’S mo luaidhich air a’ ghille dhubh, ’S mo ghaol air a’ ghille dhubh, ’S chan ann do d’ chinneadh tha mi.
Leumh Air Aghaidh »
Òran do dh’ Alasdair Mac Gilleathain – Òran do dh’ Alasdair

Òran do dh’ Alasdair Mac Gilleathain – Òran do dh’ Alasdair

Luinneag: Mo chridhe tha ’n diugh cianail Is iargainneach a tha mi; Gu ’n tug mo leannan cùl rium ’S gur tùrsach rinn e m’ fhàgail. (I) Gur mise tha
Leumh Air Aghaidh »
Òran do dh’ Anna Nic Gilleathain

Òran do dh’ Anna Nic Gilleathain

(I) ’N aisling chunnaic mi ’m chadal B’ fheàrr gu ’m faicinn am dhùsgadh, Thu ’bhi eadar mo ghlacaibh Ga do thatadh gu dlùth rium. ’N uair a dhùisg mi
Leumh Air Aghaidh »
Òran Oidhche Dhoirbh a Thachair

Òran Oidhche Dhoirbh a Thachair

(I) Gur-a muladach sgìth mi ’S mi ri siubhal na h-oidhche, ’S nach h-’eil agam ach pios beag dhe ’n t-seòl. (II) Gu bheil uisge le gaoith ann ’S sinn
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Dotair Ailean Mac Gilleathain

Òran do Dotair Ailean Mac Gilleathain

Luinneag. O soraidh slàn do ’n àilleagan A ghluais an tùs an ràidhe bhuainn: Mo dhùrachd thu ’thighinn sàbhailte Gu fàilteachas do dhùthcha. (I) Tha ionndrainn bhuainn ’s an àite
Leumh Air Aghaidh »
Òran do duine-uasal de Clann Ghilleathain

Òran do duine-uasal de Clann Ghilleathain

Luinneag. E ho i o hu o éileadh, E ho i o hu orin o; E ho i o hu o éileadh Hi ri hu ha hiùrabh o ho. (I)
Leumh Air Aghaidh »
Diluain, Dimàirt (Gàilig Muile)

Diluain, Dimàirt (Gàilig Muile)

O, bhell. Bha fear…faodaidh sibh ag gun robh fear ann aon uair… Bha fear ann aon uair air an dùthaich ann an gleann agus croit mhòr air a dhruim agus
Leumh Air Aghaidh »
Òran Do’n a Mhnaoi, Iseabail Nic-Gilleathain

Òran Do’n a Mhnaoi, Iseabail Nic-Gilleathain

(I) ’N àm dùsgadh dhomh as mo chadal Tha smaointeachadh m’ aignidh goirt, ’S mi aig ionndrainn nach h-’eil agam Bean chaomh a’ chaidreimh nach b’ olc. (II) Fhuair mise
Leumh Air Aghaidh »