Gàilig nan Eileanan Sglèata

A’ Goid nan Corp

Caluim Iain: Niste, bha sibh ag ràdh gum biodh iad a’ fàire na claidh…a’ chlaidh, a bheil fhios a’d, a chionn fhada air eagal gun togte na cuirp às. Chuala...

Leumh Air Aghaidh »