Gàilig Srath Éireann

Aon, a h-Aon: 1, one
Ciad: first
Dó:
Dà: 2, two
Trì: 3, three
Ceithir:
Ceathair: 4, four
Cúig:
Cóig: 5, five
Siadh: 6, six
Seachd: 7, seven
Ochd: 8, eight
Naoidh:
Naoi: 9, nine
A deich: 10, ten
Aon-diag:
A h-aon-diag: 11, eleven
Dà-diag: 12, twelve
Trì-diag: 13, thirteen
Ceithir-diag: 14, fourteen
Cúig-diag: 15, fifteen
Sia-diag: 16, sixteen
Seachd-diag: 17, seventeen
Ochd-diag: 18, eighteen
Naoi-diag:
Naoidh-diag: 19, nineteen
Fichead: 20, twenty
Fichead a h-Aon: 21, twenty ‘s one
Fichead a Dà: 22, twenty ‘s two
Fichead a Trì: 23, twenty ‘s three
Fichead a Ceathar: 24, twenty ‘s four
Fichead a Cóig: 25, twenty ‘s five
Fichead a Siadh: 26, twenty ‘s six
Fichead a Seachd: 27, twenty ‘s seven
Fichead a h-Ochd: 28, twenty ‘s eight
Fichead a Naoidh: 29, twenty ‘s nine
Fichead a Deich: 30, twenty ‘s ten
Fichead Deich a h-Aon: 31, twenty, ten ‘s one
Fichead Deich a Dà: 32, twenty, ten ‘s two
Fichead Deich a Trì: 33, twenty, ten ‘s three
Fichead Deich a Ceithir: 34, twenty, ten ‘s four
Fichead Deich a Cóig: 35, twenty, ten ‘s five
Fichead Deich a Siadh: 36, twenty, ten ‘s six
Fichead Deich a Seachd: 37, twenty, ten ‘s seven
Fichead Deich a h-Ochd: 38, twenty, ten ‘s eight
Fichead Deich a Naoidh: 39, twenty, ten ‘s nine
Dà Fichead: 40, two-twentyTarsaing: across
Tarsaing an droim = across the back / ridge
Tarsaing an fharraige = across the sea
Tarsaing mo chridhe = across my heart

Mar thà: already
An còmhnaidh:
An gòmhnaidh: always

Nithean: anything / any-thing
Cha d’fhuair mi nithean bhuaidh’ = I didn’t get (got) any-thing from him

Achlais: armpit
An Agaidh Mhór:
An Aghaidh Mhòr: the face big / the big face

Air adhairt: away (air au’at)
Tha e air adhairt gu na monaidhean = he is away to the hills
Tha i air adhairt gu na monaidhean = she is away to the hills
Tha ead air adhairt gu na monaidhean = they are away to the hills
Tha mi air adhairt gu na monaidhean = I’m away to the hills
Tha u air adhairt gu na monaidhean = you are away to the hills
Tha sinn air adhairt gu na monaidhean
Tha inn air adhairt gu na monaidhean = we are away to the hills
Tha sibh air adhairt gu na monaidhean
Tha ibh air adhairt gu na monaidhean = yous are away to the hills

Tuagh: axe
Pàist’: baby

Broc: badger (brochc)
Halc: Chaidh an ainm-àite seo gu beó mun 1360 no mun sin. Tha e a’ ciallachadh talamh còmhnard ri taobh abhainn àite.
An Talchan: Th’ ainm-àite ris mun chanadh muinntir na h-àite cuideachd. Chuir na Gaidheal Inbhir Nis an facal seo ‘staigh cànan nan Gaidheal. Bha sin sgríobh shíos le ciad àm measg na 1920an.
An Tuilm: Chaidh an ainm-àite seo ‘staigh dual-chainnt Srath Éireann o 1604 no mu sin. Tha sin an cheanntar Inbhir Nis.

Tolm:
An Tolm:
Muilinn an Tuilm: mill of Tuilm
Fear an Tuilm: man of Tuilm

Cill Bheathain:
Pàirc a’ Bhught’:
Buthe, Buch:
Bught:

Bail’ an Fhraoich: town of the heather / moor
Bail’ an Chnuic: town of the hill
Bail’ a’ Chnuic:
Bail’ an Bheathain:

Chnuic Moire:
Chnoc Moire: hill of Moire

Bail’ a’ Mhonaidh:
Bail’ an Lòin:
Baile nam Feadag:
An Leacainn:
An Leacann:
Slag Bhuidhe:
Cnoc na Circe:
Sgòrr Gaoithe:
Creag Phàdraig:
Làrach an Taigh Mhòir:
Marc-innis:
Capall-innis:
Baile na Faire:
Allt nan Sgitheach:
Rathaig Mhòr:
Cnoc an Tionail:
Clach a’ Cùdainn:
Ceasaig:
Bail’ a Ceasaig:
Dail an Eich:
Abban:
Sràid Abban:
Sràid an Abhainn:
Sràid na h-Aibhne:
Ában:
Sràid an Ábain:
Càrn Dhearg:
Càrn na Fharraige:
Ceasaig a’ Deas:
Linne Fharair:
Na h-Innseagan: the meadows
Dùn Eun:
Ospadal na Rathaige Mhòire:
Abhainn Nis:
Loch Nis:
Srath Éirinn:
Srath Éireann:
Tòrr Bheathain:
Loch na Sanais:
Loch na Seanais:
Loch na h-Éileig:
Sìthean na h-Éileig:
Clach na h-Éileig:
Clach na h-Aithrighe:
Clach na h-Aithrigh:
Tom na h-Iùbhraich: Hillock of the Yew trees / Yew wood
Tom na Fiodhrach:
An Druimein:
Druim Dìomhain:
Druim Athaisidh:
Druim Ath-Innse:
Cinn a’ Mhìlidh:
Creag Dhùn Eun:
Long Mìn:
Tìr nam Bochd:
An tìr bhochd: the land poor / the poor land
Dreigidh:
Drochaid Cheasaig:
Doire nam Bochd:
Caisteal Still:
Caisteal nan Leoireach:
Caiteal an Letheoir:
Cùil Daothail:
Cùil Lodair:
Cùil Fhodair:
Cùil na Càbaig:
Abhainn Tatha:
Fuaran a’ Cheapaich:
Cùil a’ Cheapaich: