Dànachd Iain Lom

Blàr Inbhir Lochaidh

Blàr Inbhir Lochaidh

Luinneag:Hì réim hó-ró, hó-ró leatha,Hì réim hó-ró, hó-ró leatha,Hì réim hó-ró, hó-ró leatha,Chaidh an latha le Clann Dòmhnuill. (I)An chuala sibh an tionndadh duineil,‘Thug an camp’ a Cille Chuimein?‘S fad
Leumh Air Aghaidh »
Latha Allt Éireann

Latha Allt Éireann

(I)Gu ma slàn ‘s gu ma h-éibhinnDo an Alasdair euchduch,‘Choisinn cliù an Allt-Éirinn a mhór-sluaigh. (II)Leis na saighdearan laghach,An am falbh air an rathad,Le ‘m bu mhiann a bhi gabhail
Leumh Air Aghaidh »
Cumha Alasdair Mhic Cholla

Cumha Alasdair Mhic Cholla

(I)Air mo dhruim ‘s an tom fhalaich,‘S beag mo shunnd ris a bhannal.Aig an cunntar an t-aran mar lon. (II)‘Fhir na gearr-ghruaige duibhe,Tha mi deurach gad chumha,O’n la ‘reub thu
Leumh Air Aghaidh »
Cath Raon Ruairidh

Cath Raon Ruairidh

(I)An ainm an aigh nì mi tùs,Air a mheanmna so ‘m run,Chan i ‘so ‘n aimsir mu ‘n dùin an Cèitein oirnn. (II)Nach fhaic sibh loingeas an righ,‘Cur an spionnadh
Leumh Air Aghaidh »
Raon Ruairidh

Raon Ruairidh

(I)An ainm an aigh nì mi tùs,Air a mheanmna so ‘m run,Chan i ‘so ‘n aimsir mu ‘n dùin an Cèitein oirnn. (II)Na faicteadh loingeas an righ,‘Cur an spionnadh gu
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Mac Gilleain Dhubhairt

Òran do Mac Gilleain Dhubhairt

(I) Mur bhi ’n abhainn air fàs oirnn ’S tuil air éiridh ’s na h-aithean Bhithinn latha roimh chàch air a chòdhail. Mur bhi ’n abhainn, air fàs oirnn ‘S
Leumh Air Aghaidh »