Beul-Aithris Peairt an Iar

Lag Oilibhear

Lag Oilibhear

Caluim Iain: A-niste, saoil an robh naidheachdan sam bith aig na seann daoine mu dheidhinn rud a thachair as a’ ghleann…ma bha seann bhaiteal ann o chionn fhada ’s rudan
Leumh Air Aghaidh »