Seannchas Crìosdaidh Caraliana Tuath

Aig Sabaid le Gàilig san Eaglais Cléirich (1739 gu 1776)

Aig Sabaid le Gàilig san Eaglais Cléirich (1739 gu 1776)

1739 gu 1740: Chuir muinntear Gleann Gàidheal obair cruadh fada do bhuaidh Raibeart mac Sheumais Mac Lothaidh do thoir leotha chun gu Gleann Gàidheal, Caraliana Tuath. Ach chuir Comhairle na
Leumh Air Aghaidh »
Sabaid Mór le Gàilig (1799 gu 1861)

Sabaid Mór le Gàilig (1799 gu 1861)

1799 ‘s 1800an air aghaidh: Nuair a thánaig na Gàidheil gu Caraliana Tuath, dh’fhoghluim cúpla daoine do cainnt Beurla, ‘ch bha fuath leotha le sin mar bha Gàidheil ead fhé!
Leumh Air Aghaidh »
Dualchais Crìosdaidh

Dualchais Crìosdaidh

1730an gu 1750 air aghaidh: Bha ciad Eaglaisean Cléirich, bh’ ead taobh a-muigh so speur fo craobhan móra ‘n aice crois-rathadan. Le Gilleasbuig Mac Phádruig. 1802: Bha sin dochreidsinn leam-sa
Leumh Air Aghaidh »
Ám roimhe thánaig Cailean

Ám roimhe thánaig Cailean

Bliadhnichean roimhe rugamh e, thánaig tinneas an-mhor chun air do mhàthair. Fhuair i fada sa phreathall, thánaig creid na daoine fhuair i bàs. Bha tòrramh mhath leatha ‘gus chuir ead
Leumh Air Aghaidh »
Aig sábháil Cailean

Aig sábháil Cailean

Bha bhreagh leis – Cailean Mac Loingsich an deoch agus an toigh tábhairne cuideachd. Bha ‘m Fhir an-fhearg mar sin. Chuir ‘s dhíbeart e ‘muigh as an Eaglais trì, cóig,
Leumh Air Aghaidh »
An Sabaid agus an Toigh Tábhairne

An Sabaid agus an Toigh Tábhairne

As dheidh gach aon Sabaid (Seirbheis Sabaid) chuaidh Cailean Mac Loingsich agus Aonghus Mac Dhiarmaid gu toigh tábhairne le ceòl, craic ‘s deoch. Agus thóg ead na daoine h-Eaglais leotha
Leumh Air Aghaidh »
Branndaidh agus Comanachamh

Branndaidh agus Comanachamh

Nuair a dh’ith e Comanachamh – cha robh seirbheis gach aon Di-Domhnaich, ach nuair a chuir ead ann, bha gòthan (imdeal) branndaidh aige ‘gus dh’fhaigh e nan Éildearan a-muigh le
Leumh Air Aghaidh »
Sgéal Dòmhnull Mac Gille-Bhàin

Sgéal Dòmhnull Mac Gille-Bhàin

Bha Dòmhnull Mac Gille-Bhàin ministear ‘siubhalach nam Baisdidh …… agus bha e dochreidsinn, creideamh ‘s naomhtha, ‘gus bha fhios agu – na dhaoine – bha sagart no ministear gasta e
Leumh Air Aghaidh »
Trod nan Dùsgadhan (1801 gu 1803)

Trod nan Dùsgadhan (1801 gu 1803)

Nuair a thánaig na Dùsgadhan mu ceanntar Gleann Gàidheal, thosaidh ead rudan Gallda ‘gus thánaig ead a-staigh sa Eaglais, agus eadar measg nam muinntear Gàidheal gu h-áiridh amháin. Bha Cailean
Leumh Air Aghaidh »