Gàedhlig Caraliana

Òran mu Leanabh Òg

Òran mu Leanabh Òg

(I) Dhùisg mo mhàthair le gaoir, ’S thuirt i “M’ àilleagan gaoil, Ciod dh’fhairich thu? Chan fhaod thu falbh.” ’S rinn i mo ghreimeadh cho teann, ’S gun an dealachadh
Leumh Air Aghaidh »
Paidir gu Calum Cille

Paidir gu Calum Cille

1. In ainm an Athair, an Mhac agus an Spiorad Naomh. 2. Na Naodha. Uba seo air a h-uile mìr. 3. a thubhairt Calum Cille, is rinn e 4. naodha
Leumh Air Aghaidh »