Murt Ghleanna Comhann

An deadhaidh Murt Ghleanna Comhann (Gàilig Loch Abar)

An deadhaidh Murt Ghleanna Comhann (Gàilig Loch Abar)

An deadhaidh Murt Ghleanna Comhann thachair rud glé iongantach. Agas am a’ mhurst bha boireannach truagh ann, agas chaidh i fo dhrochaid leis an leanabh a bha mu thrì miosan
Leumh Air Aghaidh »
Cainnt mu’n Òran Mort Ghleanna Comhann (Gàilig Sgitheannach)

Cainnt mu’n Òran Mort Ghleanna Comhann (Gàilig Sgitheannach)

Seumas Rosach: Seadh a-nise, an robh caoin agaibh air an oràn a tha sin? Tormod Dòmhnullach: Cha robh. Cha robh. Cha chuala mi a’ chaoin aig an fhear aig an
Leumh Air Aghaidh »
Mort Gleanna Comhann (Gàilig Ghleann Comhann)

Mort Gleanna Comhann (Gàilig Ghleann Comhann)

(I) A mhnathan a’ ghlinne seo, A mhnathan a’ ghlinne seo, A mhnathan a’ ghlinne seo, ’S mithich dhuibh èirigh. (II) ’S mis’ a rinn a’ mhoch-èirigh ’S mis’ a
Leumh Air Aghaidh »
Mar a Shàbhail Saighdear Pàisde aig Murt Ghleann Comhann (Gàilig Baile Chaolais)

Mar a Shàbhail Saighdear Pàisde aig Murt Ghleann Comhann (Gàilig Baile Chaolais)

Caluim Mac Gilleathain: Bha sibh ag ràdh gun cuala sibh an naidheachd mu dheidhinn leanabh a bha… Iain Alasdair Stiùbhart mac Uilleim: Chualaidh. Bha naidheachd eile a dh’innis am boireannach
Leumh Air Aghaidh »
A Mhnathan a’ Ghlinne Seo (Gàilig Sgitheannach)

A Mhnathan a’ Ghlinne Seo (Gàilig Sgitheannach)

Thug mi tarraing air murt Ghleann Comhainn anns an sgeulachd a dh’innis mu dheireadh agus mi a’ tighinn thairis air a’ bhuaidh iongantach a bh’ aig na seann-daoine anns a’
Leumh Air Aghaidh »
Murt Ghlinne Comhann (13mh Gearran 1692)

Murt Ghlinne Comhann (13mh Gearran 1692)

Reinn na Gaill am murt an-mhor uabhasach sa Gleann Comhann agus reinn ead sin an aghaidh nam muinntear Gáidhealach ann. Chuir ead gu bàis cruadhlachd clann beag gun neart mór
Leumh Air Aghaidh »