Gàilig Albainn Nuadh

Marbhrann do Dhòmhnall Mòr Òg

Marbhrann do Dhòmhnall Mòr Òg

(I) ’S goirt an naidheachd seo a thàinig oirnn à Bràigh Uisge Ruaidh: Chaill sliochd Iain ’ic Mhàrtainn guala làidir nam buadh. ’S lìomhor h-aon tha cràiteach ri linn do
Leumh Air Aghaidh »
Òran Ùr air Seann Seist

Òran Ùr air Seann Seist

Luinneag: ’S iad na Gàidheil féin na diù’laich; Ho ho, hi ri il ù oh! ’S iad na Gàidheil féin na diù’laich. (I) ’S iad na Gàidheil féin na gaisgich
Leumh Air Aghaidh »
Òran Ghaoil gu Comhaireachd

Òran Ghaoil gu Comhaireachd

Luinneag: Thogainn fonn gun bhi trom Air nighinn duinn a bha ’n Cat-thaobh: Ghruagach òg a’ chùil duinn Dh’ éireadh sunnd orm ri d’ fhaicinn. (I) Latha dhomh ’s mi
Leumh Air Aghaidh »
Òran an Oidhche do chuireadh gu Bàs e

Òran an Oidhche do chuireadh gu Bàs e

(I) Is truagh, a rìgh, mo nighean donn Nach robh mi thall am Muile leat Far ’m faighinn iasg is sithean fhiadh, ’S a chiall, cha bhiodh oirnn uireasbhuidh. (II)
Leumh Air Aghaidh »
Tuireadh Airson Leinibh-Gille

Tuireadh Airson Leinibh-Gille

(I) An nochd ’s luaineach mo smaointinn, ’S mi fo bhruaidhlean ’s cha ’n ioghnadh, Fhuair mi buille ’chuir gaoir ann am fheòil. An nochd ’s luaineach, &c. (II) Fhuair
Leumh Air Aghaidh »
Dàrna Òran Gaoil

Dàrna Òran Gaoil

(I) Thoir an t-soraidh so bhuam ’S dean a h-aiseag gu luath gu m’ ghràdh; Thoir i null thar a’ chaoil, Agus innis do m’ ghaol mar tha. Gu bheil
Leumh Air Aghaidh »
Oran Gaoil

Oran Gaoil

(I) Gur h-e mis’ tha fo éislean ’S neo-éibhinn mo shunnd, A’ smaointinn mu d’ dhéibhinn-sa ’Euchdag ghlan, ùr. Le do bhòidhcheid ’s le d’ bhrìodal Mo chrìdh’ bhuam shlad
Leumh Air Aghaidh »
Moladh an Eich Ghlais

Moladh an Eich Ghlais

(I) Aig Aonghas mac Sheumais Tha ’n steud-each ’s feàrr dealbh; Gu ’m foghnadh e ’n t-sàr Ann an Càrs a fhuair ainm. Is bòidheach a ghluasad, ’S e cruadalach,
Leumh Air Aghaidh »
Òran nan Gàidheal

Òran nan Gàidheal

Luinneag. Soraidh bhuam thar chuain air astar Gu fir shuaicheanta nam breacan ’Chumadh suas gu buan an cleachdadh Anns an reachd bu dual dhaibh. (I) ’S iad na Gàidheil féin
Leumh Air Aghaidh »