Gàilig Ghleann Gàraidh

Ainmean-àite Gleann Gàraidh

Garbh-Chrìochan: (rough boundaries rough ends / borders) Canadian Shield

Sgurr nan Ard: (peak of the height / high peak)
Sgurr nan Ad: (peak of length)
Sgurr Eóghan Bàn: (peak of Eóghan Bàn)
Sgurr nan Saoir: (peak of the free)
Sgurr an Stac: (peak of the stac)
Sgurra Dhomhnaill:
Sgurra na h-Inghinn:
Sgurr a' Chlaidheimh:
Sgurr a' Chlaidheamh:
Sgurr an Uidheir Dhubh:
Staidhre Dòmhnall Dubh:
Staighre Dòmhnall Dubh: Stairs of Dòmhnall Dubh / the devil

Muilleann an t-Sagart:
Muillinn an t-Sagart:
Muillinn an Sagart: (Mills of the Priest) Alexandria

Canadaig: Canada
Canadaig Ard:
Canada Ard: (High Canada / Canada Upper) Ontario
Canadaig Iarach: (Lower Canada) Cuidhbéig / Québec
Canada Iarach:
Canadaig a' Chiad:
Canada Chiad:
Ciad Canadaig: (First Canada)
Seann-Chanadaig: (Old Canada)

Baile na Glasein: (town of the lochaidh)
Baile Muillinn:
Am Baile Muillinn: (town of the mills)
Baile Cloinn Dòmhnaill:
Baile Gearramh Mór: (town of the big winter)
Baile Duine Gorma: (town of the Blue People) Priceville
Baile Tormoid:
Baile Tormod Dubh:

Gleann Gàraidh:
Gleann a' Gàraidh:
Gleann a' Ghobhar:
Gleann Dhà Ghobhar:
Gleann Dubh Cearcan:
Gleann Dubh Choirean:
Gleann Albainn:
Gleann Éireann:
Gleann nam Mannanaich:
Gleann Mhic Phàil:
Gleann Ruaidh:

Slighe Lunndaidh: (way / road of Lunndaidh) Lane of Lunndaidh
Slighe Sagairt: (way / raod of the Priest)

Gleann Dùthchais:
Gleann Dhùthchais: (Gleann of the natives) Gleann Mohawk/ Mohawk Valley

Ard Nuadh Eachraic:
Ard Nuadh Eabhraic:
Nuadh Eachraic Áird: (High / Upper Nuadh Eachraic) Up-state Nuadh Eachraic / New York

Ameireaga:
Aimearaga:

Torontó:
Thorontó:

Am Baile Mór:
Am Baile nan Gaill:

Loch Eil:
Loch Domhnaill:
Loch Eoin:
Loch an Iubhair:
Lochaidh Móra: (lakes big) Great LakesÒran do’n Uilleam Obar Àrdair

Òran do’n Uilleam Obar Àrdair

(I) Ochain, ochain, mar a tha mi, ’S mi gach làtha gach do chumha; ’Gheug nam meall-shuilean tlàtha, Chuir do ghràdh mi ’n cunnart. Cha ’n urrainn mi d’ àicheadh
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Gille Stàbuill

Òran do Gille Stàbuill

(I) Ochain, ochain, mar tha mi, ’S mi gach là ga do chumha; ’Gheug nam meall-shuilean tlàtha, Chuir do ghràdh mi an cunnart. Cha an urrainn mi d’ àicheadh Ged-a
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Shim Dòmhnullach

Òran do Shim Dòmhnullach

(I) Lion a ghloine gu stràic De dh’ fhion mear ás an Spàinn; Ged bhiodh galan na clàr Tionndaidh thairis a sàil Air an fhear ’théid ’s gach spàirn a’s
Leumh Air Aghaidh »
Òran Luadhach

Òran Luadhach

Ho ro luaidh, o ho Ho ro luaidh, o ho Ho ro luaidh, ho ro luaidh Ho ro luaidh, o ho! (I) Seo an t-uisge, Ceart gu leòr? Seo na
Leumh Air Aghaidh »
Féill Naomh Anndrais

Féill Naomh Anndrais

Ho lì bhò ì a go li bho hò Ho li bho i a go li bho ì Ho li bho i a go li bho o Smeòrach le mo
Leumh Air Aghaidh »
Oidhche Fhéill Anndrais

Oidhche Fhéill Anndrais

(I) Oidhche Fhéill Anndrais, rinn iad coinneamh Buidheann gun ghiamh, gun ghnìomh foilleill; Nòs ar dùthcha ’ga thoirt am follais, ’S ann leam bu sholasach r’a sealladh. Ho lì bhò
Leumh Air Aghaidh »
Eas Niagara

Eas Niagara

(I) A Thi mhòir a chruthaich na Dùilean, ’S a shocruich ’an cruinne Le d’ ghàirdean cumhachdach, neartmhor Air a bhunait; Is glòrmhor an obair a rinn thu, Niagara ainmeil,
Leumh Air Aghaidh »
Òran an t-Saighdeir

Òran an t-Saighdeir

Òran an t-Seathaich (I) Ged nach eil mi ach òg ‘S beag m’ aire air ceòl Rinn m’ aighear ’s mo phròis Mo thrèigsinn; Dhol don arm dem cheart deòin
Leumh Air Aghaidh »
Òran an t-Seathaich

Òran an t-Seathaich

Òran an t-Saighdeir (I) Na’m biodh duine na m’ choir A dh-eisdeadh ri m’ ghloir, Cha’n ‘eil mo cheann sgeoil Gun reusan; Tha m’ aigne cho mor Air a lionadh
Leumh Air Aghaidh »