Gàilig Ghleann Gàraidh

Ainmean-àite Gleann Gàraidh

Garbh-Chrìochan: (rough boundaries rough ends / borders) Canadian Shield

Sgurr nan Ard: (peak of the height / high peak)
Sgurr nan Ad: (peak of length)
Sgurr Eóghan Bàn: (peak of Eóghan Bàn)
Sgurr nan Saoir: (peak of the free)
Sgurr an Stac: (peak of the stac)
Sgurra Dhomhnaill:
Sgurra na h-Inghinn:
Sgurr a' Chlaidheimh:
Sgurr a' Chlaidheamh:
Sgurr an Uidheir Dhubh:
Staidhre Dòmhnall Dubh:
Staighre Dòmhnall Dubh: Stairs of Dòmhnall Dubh / the devil

Muilleann an t-Sagart:
Muillinn an t-Sagart:
Muillinn an Sagart: (Mills of the Priest) Alexandria

Canadaig: Canada
Canadaig Ard:
Canada Ard: (High Canada / Canada Upper) Ontario
Canadaig Iarach: (Lower Canada) Cuidhbéig / Québec
Canada Iarach:
Canadaig a' Chiad:
Canada Chiad:
Ciad Canadaig: (First Canada)
Seann-Chanadaig: (Old Canada)

Baile na Glasein: (town of the lochaidh)
Baile Muillinn:
Am Baile Muillinn: (town of the mills)
Baile Cloinn Dòmhnaill:
Baile Gearramh Mór: (town of the big winter)
Baile Duine Gorma: (town of the Blue People) Priceville
Baile Tormoid:
Baile Tormod Dubh:

Gleann Gàraidh:
Gleann a' Gàraidh:
Gleann a' Ghobhar:
Gleann Dhà Ghobhar:
Gleann Dubh Cearcan:
Gleann Dubh Choirean:
Gleann Albainn:
Gleann Éireann:
Gleann nam Mannanaich:
Gleann Mhic Phàil:
Gleann Ruaidh:

Slighe Lunndaidh: (way / road of Lunndaidh) Lane of Lunndaidh
Slighe Sagairt: (way / raod of the Priest)

Gleann Dùthchais:
Gleann Dhùthchais: (Gleann of the natives) Gleann Mohawk/ Mohawk Valley

Ard Nuadh Eachraic:
Ard Nuadh Eabhraic:
Nuadh Eachraic Áird: (High / Upper Nuadh Eachraic) Up-state Nuadh Eachraic / New York

Ameireaga:
Aimearaga:

Torontó:
Thorontó:

Am Baile Mór:
Am Baile nan Gaill:

Loch Eil:
Loch Domhnaill:
Loch Eoin:
Loch an Iubhair:
Lochaidh Móra: (lakes big) Great LakesÒran an Duine ‘s a’ Ghobhar

Òran an Duine ‘s a’ Ghobhar

(I) Latha dhomh air thuras Am Baile Mhuilinn aig Cloinn Domhnaill, Dé b’ ioghnadh leam a chunna mi Ach boc nan cluigean òmair; Chuir mi fàilte ’s furan air ’S
Leumh Air Aghaidh »
Òran Cainnt eadar an Duine ‘s a’ Ghobhar

Òran Cainnt eadar an Duine ‘s a’ Ghobhar

Cainnt eadar an Duine ‘s a’ Ghobhar (I) Latha dhomh air thuras Am Baile Mhuilinn aig Cloinn Domhnaill, Dé b’ ioghnadh leam a chunna mi Ach boc nan cluigean òmair;
Leumh Air Aghaidh »
Òran an t-Seathaich

Òran an t-Seathaich

Òran an t-Saighdeir (I) Na ‘m biodh duine na m’ choir A dh-eisdeadh ri m’ ghloir, Cha’n ‘eil mo cheann sgeoil Gun reusan; Tha m’ aigne cho mor Air a
Leumh Air Aghaidh »
Òran an t-Saighdeir

Òran an t-Saighdeir

Òran an t-Seathaich (I) Ged nach eil mi ach òg ‘S beag m’ aire air ceòl Rinn m’ aighear ‘s mo phròis Mo thrèigsinn; Dhol don arm dem cheart deòin
Leumh Air Aghaidh »
Eas Niagara

Eas Niagara

(I) A Thi mhòir a chruthaich na Dùilean, ’S a shocruich ’an cruinne Le d’ ghàirdean cumhachdach, neartmhor Air a bhunait; Is glòrmhor an obair a rinn thu, Niagara ainmeil,
Leumh Air Aghaidh »
Oidhche Fhéill Anndrais

Oidhche Fhéill Anndrais

(I) Oidhche Fhéill Anndrais, rinn iad coinneamh Buidheann gun ghiamh, gun ghnìomh foilleill; Nòs ar dùthcha ’ga thoirt am follais, ’S ann leam bu sholasach r’a sealladh. Ho lì bhò
Leumh Air Aghaidh »
Féill Naomh Anndrais

Féill Naomh Anndrais

Ho lì bhò ì a go li bho hò Ho li bho i a go li bho ì Ho li bho i a go li bho o Smeòrach le mo
Leumh Air Aghaidh »
Òran Luadhach

Òran Luadhach

Ho ro luaidh, o ho Ho ro luaidh, o ho Ho ro luaidh, ho ro luaidh Ho ro luaidh, o ho! (I) Seo an t-uisge, Ceart gu leòr? Seo na
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Shim Dòmhnullach

Òran do Shim Dòmhnullach

(I) Lion a ghloine gu stràic De dh’ fhion mear ás an Spàinn; Ged bhiodh galan na clàr Tionndaidh thairis a sàil Air an fhear ’théid ’s gach spàirn a’s
Leumh Air Aghaidh »