Gáilig Cala Mór (Halafags)

A’ Fàgail Bharraigh

A’ Fàgail Bharraigh

(I) Nach smaoinich sibh gur mi bha tinn ‘S mo chridhe sgìth fo leòn, A’ toirt mo chiùil tri Tìr nam Beann Nan gleanntan ’s nan òb; Tron Chaol Arcach
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Leannan an déigh Bhàis

Òran do Leannan an déigh Bhàis

(I) Gu ’n do choisich mi ’n oidhche Dh’ ionns’ na maighdein bu bhoidhche. (II) Rinn mi corr is ochd mile Anns an tìr ’s gun mi eòlach. (III) ’N
Leumh Air Aghaidh »
A Nighean Bhuidhe Bhàn

A Nighean Bhuidhe Bhàn

Luinneag. A nighean bhuidh’ bhàn a chràidh mo chrìdh’; Mo ghaol air an nighinn a’s àille ’s an tìr. (I) Theap mise ’bhi bàite ’Dol ’n aghaidh gaoith làidir ’S
Leumh Air Aghaidh »
Òran do dhuine-Uasal Chlann Ghriogair

Òran do dhuine-Uasal Chlann Ghriogair

(I) An raoir bhruadair mi ’n aisling ’Bhi mu bhruachaibh mu leapa Am fear mòr a bha ’n dreap air gu falbh, An raoir bhruadair, &c. (II) Gur h-e ’n
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Geallamh Bhristeamh

Òran do Geallamh Bhristeamh

(I) Gur bochd am bruadar a dhùisg á suain mi, Dh’ fhàg m’ inntinn luaineach ’s a ghluais dhomh gruaim; Bu bhlàth mo shùgradh an àm dhomh dùsgadh, Mo rìbhinn
Leumh Air Aghaidh »
Òran Le Té Ga Leannan

Òran Le Té Ga Leannan

(I) Latha dhomh ’bhi ’s taigh-òsda, Giullan bòidheach bha ann; Gu ’n do dh’ òl e mo shlàinte ’S gu ’n do phàidh e an dram. Shuidh e làmh rium
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Saighdear a Thréigsinn air Falbh

Òran do Saighdear a Thréigsinn air Falbh

Luinneag. “Tha mi suarach umad an diugh; Bha mi uair ’s bu tòigh leam do ghuth; Tha mi suarach umad an diugh.” (I) ’N cuala sibh mar ’dh’éirich dhòmhsa Is
Leumh Air Aghaidh »
Fear a’ Bhàta

Fear a’ Bhàta

Luinneag. “Fhir a bhàta no horo éile, Fhir a bhàta no horo éile; Fhir a bhàta no horo éile Gu ma slàn dhuit ’s gach àit’ an téid thu.” (I)
Leumh Air Aghaidh »
Òran do m’ Aisling

Òran do m’ Aisling

(I) Ann am chadal chunnacas agam Ribhinn ghasda, thlachdmhor, òg; Mur breug m’ aisling bha i m’ ghlacaibh Sìnte seachad gun bhreith sgeòil. Ri linn tàimh dhuinn anns an àite
Leumh Air Aghaidh »