Gáilig Cala Mór (Halafags)

A’ Mhusg Bhreac

A’ Mhusg Bhreac

MAC-COINNICH Gu de mhusg ud air ealachuin? Am ball-airm thu ’m bheil feum? A bheil dòigh air do chàradh? No ’n ann tha thu dol eug? Gu de ’m mulad
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Mac Gilleain Dhubhairt

Òran do Mac Gilleain Dhubhairt

(I) Mur bhi ’n abhainn air fàs oirnn ’S tuil air éiridh ’s na h-aithean Bhithinn latha roimh chàch air a chòdhail. Mur bhi ’n abhainn, air fàs oirnn ‘S
Leumh Air Aghaidh »
Òran do ‘n Ailean Mac-Gilleain agus do dh’ Eachunn Cholla

Òran do ‘n Ailean Mac-Gilleain agus do dh’ Eachunn Cholla

(I) Mo rùn an t-Ailean a chaidh thairis Air luing chrannag, air cuan aineoil Leis na fearaibh ’dh ’ionnsaidh ’n fhearainn dhlùth-choillich. (II) ’S bochd a dh’ fhàg thu na
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Lachann Mac Gilleain

Òran do Lachann Mac Gilleain

(I) ’S muladach ’s gur fiabhrasach A’ bhliadhna-sa de ghnàth, Bho ’n dh’ fhàg ceann nan cliaran sinn Gus an trialladh bàird. Gu ’m bu cheann aos-ealain thu ’S gu
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Dòmhnull Mac-Gilleathain

Òran do Dòmhnull Mac-Gilleathain

(I) An tùs an t-samhraidh so ’bha Dhuinn mar gheamhradh gun bhlàths Chaoidh ar ceannard fo chlàraibh dùinte; Ann an ciste nam bòrd Air a sparradh le òrd ’S sinn
Leumh Air Aghaidh »
Òran do ‘n Iain Mac-Gilleathain

Òran do ‘n Iain Mac-Gilleathain

(I) Gu’n d’ fhuair mi sgeul ’s cha ’n àicheidh mi Gu bheil e dhomh ’toirt gàirdeachais; Gur binne leam na clàrsaichean ’Bhi ’g innse mar-a thàinig sibh:— Gu bheil
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Bharbara

Òran do Bharbara

(I) Thug mise gaol nach fàilinneach Do rìbhinn na cuaich ’fàinneagaich; Gur bòidheach, dualach àrbhuidh e, Mar aiteal deàrrsaidh theud. (II) A ghruaidh a chruthaich nàdar dhuit ’S tuis ràtha
Leumh Air Aghaidh »
Òran Do Lachunn Mac-Gilleathain

Òran Do Lachunn Mac-Gilleathain

(I) ’S ann Di-ciadaoin a shàir, Ghabh mi cead dhiot air tràigh; Righ, gu ’m faiceam thu slàn neo-airsnealach. (II) A Shior Lachainn nam bàrc, ’Chuireadh luingeas air sàil’, Leis
Leumh Air Aghaidh »
Òran nam Portairean

Òran nam Portairean

(I) Deoch-slàinte nan gillean, Gu ’n òlainn gu milis; ’S mo chàileachd air mhire ’G a’ sireadh ’s an àm Cha ghaol airson pòite A chuireadh gu òl mi; Ach
Leumh Air Aghaidh »