Seannchas Caraliana Tuath

Caraliana Tuath

Cunndaidh MhicRobb
Cunndaidh nan Daire no Cunndaidh a’ Daire
Cunndaidh Bladdán
Cunndaidh Cumbarlann
Cunndaidh Mhic Ánna no Sgìre Mhic Ánna
Tìr Ua Mhórdha
Tìr Mhic a’ Léagh
Tìr Uí h-Airtnéada
Dùthaich Mhic Shomhairle
Dùthaich nan Gàidheal
Dùthaich Mhic Rìsteard

Caraliana Deas

Tìr Ua Dealáin
Tìr Eoghain Dhubh
Sgìre Dhaoine Dhearg no Sgìre Cathal Dhearg

Cloinne na h-Áite

Clann Néill (Clann ‘Ic Nìll)
Clann Mhic Labhruinn
Clann Mhic Gille-Ghuirm
Clann Mhic Gille-Dhubh
Clann Mhic Gille-Mhaoil
Clann Artuir no Clann Airt
Clann Caimbeul
Clann ‘Ille-Eathain (Clann Mhic Gilleathain)
Clann Chamshroin
Clann a’ Cléireach
Clann Mhic Aoidh
Clann Stiùbhart

Clann Mhic Cheallaich
Clann Mhic Cheallaigh

Clann Dòmhnaill
Clann ‘IcLeòid (Clann MhicLeòid)
Clann MhicRàth
Clann Tasgaill
Clann MhicCarmaig
Clann MhicAmhlaigh
Clann Mhic Gille-Riabhaich
Clann MhicCoinnich
Clann MhicEachainn
Clann a’ Bhiocair
Clann Phaidein
Clann Phádraig
Clann MhicGille-Bhràith
Clann ‘Ill-Ìosa (Clann Mac Gille-Ìosa)
Clann Shiseil
Clann MhicPhàil
Clann MhicEachainn
Clann MhicEacharna
Clann MhicEachaidh
Clann MhicShuibhne (Clann MhicSuain)
Clann MhicPhàrlain
Clann MhicCuithein

Clann Laomainn
Clann Alasdair (Clann Mhic Alasdair)
Clann ‘IcGille-Bhrigdhe (Clann Mhic Gille-Bhrighde)
Clann ‘IcGille-Bhuidhe
Clann Griogair
Clann Lochlainn (Clann Mhic Lochlainn)
Clann Gruamach
Clann Fhearghuis
Clann Ceannadach (Clann Ceannadaich)
Clann a’ Goill
Clann Uiginn
Clann Urchardan
Clann Ailpéin (Clann Mhic Ailpéin)
Clann Aonghais (Clann Mhic Aonghais)
Clann Fhionnlaigh
Clann Iain Uidhir

Clann Mhic Cuinn
Clann Mhic Crain
Clann Uirligh (Clann Mhic Uirligh)
Clann Mhic Fhionnain
Clann Mhic Fhionghain
Clann a’ Sagairt
Clann an Uidhir
Clann Mhic Cholla
Clann Mhic Abhra
Clann Dhiarmaid
Clann Dhubhthaich (Clann Mhic Dhubhthaich)
Clann Mhic Gille-Mhoire
Clann Mhic Ealair
Clann Mathain (Clann Mhic Mhathain)
Clann a’ Bheatha (Clann Mhic a’ Beatha)
Clann a’ Ròthaich (Clann Mhic a’ Ròthaich)

Clann a’ Ceàrdaich
Clann Niocail (Clann Mhic Niocail)
Clann Mhic Cuaig
Clann Mhic Cúga
Clann Mhic Eachairn (Clann Eachairn)
Clann Mhic Gille-Fhinnein (Clann ‘Ic Gille-Fhinnein)
Clann Criomain (Clann Mhic Criomain)
Clann Creamhain (Clann Mhic Creamhain)
Clann Mhic Fhitheachain (Clann Fhitheachain)
Clann Mhic Gille-Mhìchèil (Clann ‘Ic Gille-Mhìchèil)
Clann Mhurchaidh (Clann Mhic Mhurchaidh)
Clann Mhic Gille-Chrìosd (Clann ‘Ic Gille-Chrìosd)
Clann Calluim (Clann Mhic Chaluim)
Clann Sùtharlannach
Clann Friseal
Clann Uí Laoghóg
Clann Ìomhair (Clann Mhic Ìomhair)
Clann a’ Phearsain (Clann Mhic a’ Phearsain)
Clann Mhic Gille-Sheathanaich

Ainmean-Áite

Baile na Stiùbhartaich
Baile na h-Apuinn
Clach a’ Sagairt
Muilleann na Cambeullaich
Clach Marag Dhubh
Dùn Darrach
Dùn Mhic Ghille-Riabhach
Siubhail, Siùl

Suil-Chritheach:
Suil-Chruthaich: quick-sand, quagmire

Cnoc a’ Comshrónaich
Lussa: bright clear water
Ard Lussa: Height of the bright clear water
Aird Néimh

Loch Mhic Ghilleghuirm
Sràid Mhic Ghilleghuirm
Rathad Mhic Ghilleghuirm
Slighe Mhic Ghilleghuirm

Achaidh Mhic Ailpein
Achadh Mhic Ailpéin
Sruthan Mhic Ailpein
Sruthan Mhic Ailpéin
Coille Mhic Ailpéin

Sruthan Eachunn
Sruthan Néill
Sruthan Ailein
Sruthan Fionnghaill

Caol
Caoile

Clann Dhal (Clann Mhic Dhaibhidh)
Clann Fionnghain
Clann Mhic Dhubhghaill
Clann Mhic Dhùghaill

Earra-Ghaidheal
Árra Ghaidheal
Baile Mhic Cholla
Baile Chaolais
Both Mòr
Dùn Bheacain
Tobar Mhoire
A’ Mhorbhairn

Bogadh a’ Cùlmhùtar
Bogadh a’ Cùlmhùtaran

Sruthan Siubhail
Sruthan Shiubhail

Céilidh air Long Pandora (1804)

Bha bhreagh leotha Clann Griogair / na Griogaraich ‘g dàmhsa ‘gus tha cuimhneachan leam an oidhche roimhe ’n turas air Tairbeart, Ceann Tìre. Bha sin roimh an turais gu Dùthaich...

Leumh Air Aghaidh »

1962: Bliadhain na Gàilig

Bha Gàilig cànan mór na Cunndaidh Cumbarlann sa bliadhain so, ‘gus bha cuimhnichean sin air Cait Nic Artuir Mhic Eachainn agus bha fhios aici bha Gàilig am prìomh cànan ann....

Leumh Air Aghaidh »

Toighean nan Daoine Bhochda

Rinn ead am ballachan as talamh mhath a-staigh an toigh, agus chuir ead féar no luachra ri chéile ’nn. Agus chuir ead an talamh air gach taobh ann cuideachd. Chuir...

Leumh Air Aghaidh »

Saor-Feurach na Samhramh

Cuiridh ’s cruinnich ead na h-ainmhithean aca ri linn mios Céitean, Òg-mhìos agus Iuchar. Bith gach aon bà no h-eallach aca ri linn sa phàirc an-mhor; faighidh ead na laoich...

Leumh Air Aghaidh »

Saor-Feurach nam Mucan

Cha robh dlighean tuaim nuair a fhuair m’athair gu mo mhàthair, agus chuaidh nam bà ‘gus nam mucan saor air an talamh. Chuir ead am marc air cluasan nam mucan...

Leumh Air Aghaidh »

Biadh ’s Bàrr na Talmhainn

Dh’fhàs na Gàidheal biadh, bàrr na talmhainn ’s bathair-aimh sa Caraliana Tuath. Dh’fhàs ead Rìs, Tobac, Buntàtan, Meála, Ime, Muc-fheoil, Cainb no Còrcach. Rinn ead Craiceann na h-Ainmithean, Feoil-Bà ’s...

Leumh Air Aghaidh »