Gàilig Loch Aillse

Òran do Leannan an déigh Bhàis

Òran do Leannan an déigh Bhàis

(I) Gu ’n do choisich mi ’n oidhche Dh’ ionns’ na maighdein bu bhoidhche. (II) Rinn mi corr is ochd mile Anns an tìr ’s gun mi eòlach. (III) ’N
Leumh Air Aghaidh »
A Mhàiri Mhiogach Mheall-Shuileach

A Mhàiri Mhiogach Mheall-Shuileach

Luinneag. A Mhàiri mhiogach mheall-shùileach Cha tréiginn fhìn air cheannach thu; Cha ’n ’eil mi sgith dhe d’ leannanachd Ge fada fuireach bhuait mi. (I) Gur fada leam an ràidhe
Leumh Air Aghaidh »
Suiridh a’ Bhòdaich

Suiridh a’ Bhòdaich

Luinneag: Teann, teann, teann, a bhodaich, Teann, fuirich thall a bhodaich, Teann, teann, teann, a bhodaich, ’S na bi tigh’nn a chogadh oirnn. AN NIGHEAN OG ’S a bhodaich na
Leumh Air Aghaidh »
Cailin Donn a’ Chuailein Reidh

Cailin Donn a’ Chuailein Reidh

Luinneag. ’Chailin donn a’ chuailein réidh, ’Nighean donn a’ chuailein réidh, ’Chailin donn ’tha ris an spréidh, Gu ’n tug mi spéis do ’n bhanaraich. (I) Cha ’n e mheud
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Geallamh Bhristeamh

Òran do Geallamh Bhristeamh

(I) Gur bochd am bruadar a dhùisg á suain mi, Dh’ fhàg m’ inntinn luaineach ’s a ghluais dhomh gruaim; Bu bhlàth mo shùgradh an àm dhomh dùsgadh, Mo rìbhinn
Leumh Air Aghaidh »
Òran Le Té Ga Leannan

Òran Le Té Ga Leannan

(I) Latha dhomh ’bhi ’s taigh-òsda, Giullan bòidheach bha ann; Gu ’n do dh’ òl e mo shlàinte ’S gu ’n do phàidh e an dram. Shuidh e làmh rium
Leumh Air Aghaidh »
Òran Gaoil do Loch Aillse

Òran Gaoil do Loch Aillse

(I) Gur h-e mise tha fo mhulad Is cha ’n urrainn mi chaochladh, Dh’ fhàg thu sachd air mo ghiùlan Is cha dùbh dhomh ’bhi aotrom, Gur-a cràiteach mo chridhe
Leumh Air Aghaidh »