Òrain Machairean Mòra

Ò Mo Dhùthaich

Ò Mo Dhùthaich

Luinneag: Ò mo dhùthaich, ’s tu air m’ aire Uibhist chùbhraidh ùr nan gallan, Far am faighte nan daoin’ uaisle Far am bu dual do Mhac ’ic Ailein. (I) Nam
Leumh Air Aghaidh »
Hì ho ro tha mi Duilich

Hì ho ro tha mi Duilich

(I) Hì ho ro tha mi duilich, tha m’ aigne fo ghruaim, Bho ràinig mi Canada fhrasach an fhuachd, Gun chaill mi an riobhadh a bha na mo ghruaidh, ‘S
Leumh Air Aghaidh »
Òran do duine-uasal de Clann Ghilleathain

Òran do duine-uasal de Clann Ghilleathain

Luinneag. E ho i o hu o éileadh, E ho i o hu orin o; E ho i o hu o éileadh Hi ri hu ha hiùrabh o ho. (I)
Leumh Air Aghaidh »
Òran nan Dròbhairean

Òran nan Dròbhairean

Nach cianail tha mi fhìn ’s mo Dhòmhnallan An Gleann Smeòil mas geamhradh e, Gun neacha beò bhith tighinn nar còir Mus dig Mac Còrn a shealltainn oirnn; A Rìgh,
Leumh Air Aghaidh »
Caidil gu Là

Caidil gu Là

(I) Se m’eudail an cùirtear dhèanadh mir’ agus sùgradh ‘Se m’eudail an cùirtear dan dùraiginn pòg. O ho ro, i ri ri, Caidil gu là O ho ro, i ri
Leumh Air Aghaidh »
Gogan a’chinn mhòir

Gogan a’chinn mhòir

Sèist: Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir Buaichaille nan gamhna. Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir Buaichaille nan gamhna. Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir Buaichaille nan gamhna. Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Leumh Air Aghaidh »
Gabhaidh Sinn a’ Rathad Mòr

Gabhaidh Sinn a’ Rathad Mòr

Gabhaidh sinn a’ rathad mòr, gabhaidh sinn a’ rathad mòr Gabhaidh sinn a’ rathad mòr, Olc air mhath le càch e. (I) Olc air mhath le Clann an-t-Saoir, Olc air
Leumh Air Aghaidh »
Dheighinn dha ’n a’ Ghealaich leat

Dheighinn dha ’n a’ Ghealaich leat

Sèist: Fill-iù oro hù o Gur tu mo chruinneag bhòidheach Fill-iù oro hù o. (I) Dheighinn dha ’n a’ ghealaich leat Nan gealladh tu mo phòsadh. Fill-iù oro hù o
Leumh Air Aghaidh »
A Mhàiri bhàn òg

A Mhàiri bhàn òg

(I) A Mhàiri bhàn òg, gur h-òg a bha mis’ agus tu. Nan shnaiminn an clò’s gum pògainn fèin thug gu dlùth. Do ghruaidh mar na ròsan, is bòidheach leam
Leumh Air Aghaidh »