Gàilig na Hearadh

Cogadh Afraga

Cogadh Afraga

(I) Ochoin hi ri gur e mi tha muladach, Nach robh mi thall anns a’ ghleann sna rugadh mi, Ged ’s creagach cruaidh e cha d’ fhuaireas urram dha, Tìr
Leumh Air Aghaidh »