Gàilig Ghleann Codruaidh

Ach ’illean Bithibh Sunndach

Luinneag: ’Illean bithibh sunndach a-null air a’ bhòidse Fàgail ar dùthchadh on dhiùlt i an lòn dhuibh, Ach ’illean bithibh sunndach a-null air a’ bhòidse. (I) ’Illean na bithibh gruaim...

Leumh Air Aghaidh »

Clann Ceanadaich nan Canna

Le m’fhiosrachaidh fhéin, triùr ghillean aig Murchaidh. Bha Séamus ’s Dòmhnall ’s Gilleasbuig ann. Bha triùr pheatraichean aig Séamus ’s aig Gilleasbuig ’s aig Dòmhnall. Bha Mór agus Anna ‘gus...

Leumh Air Aghaidh »

‘Illean Bithibh Sunndach – Sandaigh

‘Illean bithibh sunndach, A-null air a’ bhoidse, Fàgail ar dùthcha, Gun dùil ri thighinn beò ann, ‘Illean bithibh sunndach, A-null air a’ bhoidse. (I) ‘Illean cridheil gaolach, Togaibh rithe h-aodach...

Leumh Air Aghaidh »