Gàilig Cholla

Òran Ùr air Seann Séist

Òran Ùr air Seann Séist

Luinneag: ’S iad na Gàidheil féin na diùlaich; Ho ho, hi ri il ù oh! ’S iad na Gàidheil féin na diùlaich. (I) ’S iad na Gàidheil féin na gaisgich
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Bhàta d’ am b’ ainm Struilleag

Òran do Bhàta d’ am b’ ainm Struilleag

STRUILLEAG ’S mise ’tha dheth tùrsach, cràiteach; ’S fada ’n so ’s a bhàgh leam fhin mi. Cha ’n ’eil duine nach tug cùl rium, Dh’ fhàg an Cùbair mi
Leumh Air Aghaidh »
Air Cuairt do Dh’ Amearaga

Air Cuairt do Dh’ Amearaga

(I) Ann an toiseach an fhoghair Ris a’ chuan thug mi m’ aghaidh le sunnd, ’Dhol a shealltainn an àit’ ’S a bheil na measan a fàs a’s feàrr sugh;
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Dhòmhnull mac Eachuinn

Òran do Dhòmhnull mac Eachuinn

(I) Soraidh gu Breacachadh bhuam, Gu baile nan stuadh àrda Far a bheil ceannard an t-sluaigh ’Tha measail, buadhmhor, àdhmhor; Gu mac gasda Eachuinn Ruaidh, Guidheam-sa leis buaidh làraich; Duine
Leumh Air Aghaidh »
Cumha do Seumas Mac Gilleathain

Cumha do Seumas Mac Gilleathain

(I) Gur h-e mise ’tha pràmhail ’S fhuair mi fàth air ’bhi dubhach. Tha mi feitheamh an àite Far ’m bu ghnàs dhuit ’bhi d’ shuidhe, ’S gun do ghunn’
Leumh Air Aghaidh »
Òran do Lachann Mac Gilleathain

Òran do Lachann Mac Gilleathain

(I) ’S muladach ’s gur fiabhrasach A’ bhliadhna-sa de ghnàth, Bho ’n dh’ fhàg ceann nan cliaran sinn Gus an trialladh bàird. Gu ’m bu cheann aos-ealain thu ’S gu
Leumh Air Aghaidh »
Caismeachd Ailein nan Sop

Caismeachd Ailein nan Sop

(I) ’S mithich dhuinne mar bhun ùmhlachd Dàn bùrdain a chasgairt dhuit, A fhleasgaich bhrioghmhior ’fhliuchas piosan Le d’ dhibh spiosair, neartmhoraich. (II) Nochd niòr chéileadh fion na Frainge ’Nad
Leumh Air Aghaidh »
Na Deich Àitheantan

Na Deich Àitheantan

1. Creid dìreach an Rìgh nan dùl, 2. ’S cuir air cùl ùmhlachd do dhealbh: 3. Na tabhair ainm Rìgh nan rìgh ’N diomhanas, oir bidh sin searbh. 4. Dòmhnuch
Leumh Air Aghaidh »