Gàilig Diùra

Sgeultan ann an Diùra

Ludhadh ann an Diùra: Caluim Iain: Agus bhiodh iad postadh aodaich, chaidh am posta. Seonag Mhic Ghille Sheathanaich: Bha, postadh. Bha na…bha na pladaichean air am postadh mura rachadh iad...

Leumh Air Aghaidh »

Luadhadh ann an Diùra

Caluim Iain: Bha sibh ag ràdh gun robh doras mòr aca, seadh? Màiri NicLoingsich: Doras mòr aca ’s bhiodh e an doras ’s e…bhiodh e air gach taobh den doras...

Leumh Air Aghaidh »