Nan Eileanan

Gàilig Sgitheannach

Gàilig Sgitheannach

Chan Òl Mi Deur TuilleadhLuinneag: Chan òl mi deur tuilleadh dhi Deoch mhallaichte a bha làidir; ’S e ’n t-ainm a bh’ ac’ a meall orm ’S gun ann ach
Gàilig na Hearadh

Gàilig na Hearadh

Cogadh Afraga(I) Ochoin hi ri gur e mi tha muladach, Nach robh mi thall anns a’ ghleann sna rugadh mi, Ged ‘s creagach cruaidh e cha d’ fhuaireas urram dha,
Gàilig Bharraigh

Gàilig Bharraigh

Taigh a’ Mhisgeir(I) Air oidhche ghruamach gheamhraidh fhuar, ’S mi ghabhail suas an t-sràid, Clach-mheallain chruaidh, le gaoith a tuath, A’ ruagail air an làr, Bha deòiridh truagh, ’s na
Gàilig Leòdhais

Gàilig Leòdhais

Marbhrann Do Dhithis Chloinne(I) Nam biodh teanga bhàird agam; Chum dàin a chur air loinn, Dh’innsinn do mo chàirdean, Mar a rinn am bàs mo chlaoidh. ‘S ann an mìos