Gàilig Sgitheannach

Goibhnean agus Ceàrdaichean

Goibhnean agus Ceàrdaichean

Bha na seann cheàrdaichean air an togail ann an cois uisge, an dàrna cuid ann an cois na maradh no ann an cois loch-tàmh, agus chan eil fhios a’m gu
Leumh Air Aghaidh »
Tha na Fèidh am Beinn Ùige

Tha na Fèidh am Beinn Ùige

(I) Tha na fèidh am Beinn Ùige, Beinn Ùige, Beinn Ùige, Tha na fèidh am Beinn Ùige ’S mo dhiùbhail mar a thachair. Tha na fèidh am Beinn Ùige, Beinn
Leumh Air Aghaidh »
Dh’fhalbhainn Fada ris a’ Ghealaich

Dh’fhalbhainn Fada ris a’ Ghealaich

(I) Dh’fhalbhainn fada ris a’ ghealaich, Dh’fhalbhainn fada, ruiginn Sìle, Dh’fhalbhainn fada ris a’ ghealaich, Rachainn far a bheil a’ bhrìdean. (II) Hò bha hò tha i laghach, Hò bha
Leumh Air Aghaidh »
Ma Leag Thu Mi, Ma Thog Thu Mi

Ma Leag Thu Mi, Ma Thog Thu Mi

(I) Ma leag thu mi, ma thog thu mi Nach chur thu mi mar bha mi roimhe? Ma leag thu mi, mo thog thu mi Nach chur thu mi mar
Leumh Air Aghaidh »
Cuach MhicIllAnndrais – Cuach MhicGille-Anndrais

Cuach MhicIllAnndrais – Cuach MhicGille-Anndrais

(I) Siud mar a ghabh mi an t-suaineach À cuach Mhic Ill-Anndrais; ’S iomadh neach a chual’ e, Gun d’fhuaireadh aig mo cheann i; A liuthad briuthas uaigneach San d’fhuair
Leumh Air Aghaidh »
Chan Òl Mi Deur Tuilleadh

Chan Òl Mi Deur Tuilleadh

Luinneag: Chan òl mi deur tuilleadh dhi Deoch mhallaichte a bha làidir; ’S e ’n t-ainm a bh’ ac’ a meall orm ’S gun ann ach uisge làidir Chan òl
Leumh Air Aghaidh »
Taigh a’ Mhisgeir

Taigh a’ Mhisgeir

(I) Air oidhche ghruamach gheamhraidh fhuar, ’S mi ghabhail suas an t-sràid, Clach-mheallain chruaidh, le gaoith a tuath, A’ ruagail air an làr, Bha deòiridh truagh, ’s na deòir na
Leumh Air Aghaidh »
Cainnt mu’n Òran Mort Ghleanna Comhann (Gàilig Sgitheannach)

Cainnt mu’n Òran Mort Ghleanna Comhann (Gàilig Sgitheannach)

Seumas Rosach: Seadh a-nise, an robh caoin agaibh air an oràn a tha sin? Tormod Dòmhnullach: Cha robh. Cha robh. Cha chuala mi a’ chaoin aig an fhear aig an
Leumh Air Aghaidh »
A Mhnathan a’ Ghlinne Seo (Gàilig Sgitheannach)

A Mhnathan a’ Ghlinne Seo (Gàilig Sgitheannach)

Thug mi tarraing air murt Ghleann Comhainn anns an sgeulachd a dh’innis mu dheireadh agus mi a’ tighinn thairis air a’ bhuaidh iongantach a bh’ aig na seann-daoine anns a’
Leumh Air Aghaidh »