Gàilig Sgitheannach

Chan Òl Mi Deur Tuilleadh

Chan Òl Mi Deur Tuilleadh

Luinneag: Chan òl mi deur tuilleadh dhi Deoch mhallaichte a bha làidir; ’S e ’n t-ainm a bh’ ac’ a meall orm ’S gun ann ach uisge làidir Chan òl
Leumh Air Aghaidh »
Taigh a’ Mhisgeir

Taigh a’ Mhisgeir

(I) Air oidhche ghruamach gheamhraidh fhuar, ’S mi ghabhail suas an t-sràid, Clach-mheallain chruaidh, le gaoith a tuath, A’ ruagail air an làr, Bha deòiridh truagh, ’s na deòir na
Leumh Air Aghaidh »