Gàilig Loch Abar

Mo Shinnsearan

Mo Shinnsearan

Caluim Iain: Faodaidh sibh a’ tòiseachadh ur seanair. Iain Beag: Mo sheanair? Caluim Iain: Athair bhur n-athair. Iain Beag: No mo shinn-seanair. Caluim Iain: Ur seanair bhur sinn-seanair. Iain Beag:
Leumh Air Aghaidh »
Deòrsa Bochanan agus a’ Phearsair

Deòrsa Bochanan agus a’ Phearsair

Bha am fear eile air thuras agus thadhail e a-staigh ann an taigh-bìdh agus dh’orduich e uighean airson a bhiadh…airson a’ bhraiceast gu bhith aige. Fhuair e sin. Agus dar
Leumh Air Aghaidh »
Marbhrann do Dhòmhnall Mòr Òg

Marbhrann do Dhòmhnall Mòr Òg

(I) ’S goirt an naidheachd seo a thàinig oirnn à Bràigh Uisge Ruaidh: Chaill sliochd Iain ’ic Mhàrtainn guala làidir nam buadh. ’S lìomhor h-aon tha cràiteach ri linn do
Leumh Air Aghaidh »
Òran Ghaoil gu Comhaireachd

Òran Ghaoil gu Comhaireachd

Luinneag: Thogainn fonn gun bhi trom Air nighinn duinn a bha ’n Cat-thaobh: Ghruagach òg a’ chùil duinn Dh’ éireadh sunnd orm ri d’ fhaicinn. (I) Latha dhomh ’s mi
Leumh Air Aghaidh »
Òran an Oidhche do chuireadh gu Bàs e

Òran an Oidhche do chuireadh gu Bàs e

(I) Is truagh, a rìgh, mo nighean donn Nach robh mi thall am Muile leat Far ’m faighinn iasg is sithean fhiadh, ’S a chiall, cha bhiodh oirnn uireasbhuidh. (II)
Leumh Air Aghaidh »
An deadhaidh Murt Ghleanna Comhann (Gàilig Loch Abar)

An deadhaidh Murt Ghleanna Comhann (Gàilig Loch Abar)

An deadhaidh Murt Ghleanna Comhann thachair rud glé iongantach. Agas am a’ mhurst bha boireannach truagh ann, agas chaidh i fo dhrochaid leis an leanabh a bha mu thrì miosan
Leumh Air Aghaidh »