Gàilig Loch Abar

Uilleam Bi ’d Shuidhe

Bha cailleach ghruamach anns an àite, don àite don dùthaich chan eil mi cinnteach dè ’n t-àite anns an robh i. Ach cha do dh’iarr i air duine riamh a...

Leumh Air Aghaidh »

Mo Shinnsearan

Caluim Iain: Faodaidh sibh a’ tòiseachadh ur seanair. Iain Beag: Mo sheanair? Caluim Iain: Athair bhur n-athair. Iain Beag: No mo shinn-seanair. Caluim Iain: Ur seanair bhur sinn-seanair. Iain Beag:...

Leumh Air Aghaidh »

Òran Ghaoil gu Comhaireachd

Luinneag: Thogainn fonn gun bhi trom Air nighinn duinn a bha ’n Cat-thaobh: Ghruagach òg a’ chùil duinn Dh’ éireadh sunnd orm ri d’ fhaicinn. (I) Latha dhomh ’s mi...

Leumh Air Aghaidh »