Gàilig na Morbhairne

Seinn an Duan Seo

Seinn an Duan Seo

(I) Seinn an duan seo, hug ìri o ro Do mo chailinn dualaich, hug o ro i, As deirge gruaidhean ’s as duinne cuailein, ’S gur lìonmhor bòidhche a th’
Leumh Air Aghaidh »