Cailin Donn a’ Chuailein Reidh

Luinneag.
’Chailin donn a’ chuailein réidh,
’Nighean donn a’ chuailein réidh,
’Chailin donn ’tha ris an spréidh,
Gu ’n tug mi spéis do ’n bhanaraich.

(I)
Cha ’n e mheud ’s a dh’ol mi leann
Chuir na deòir a ruith o ’m shùil,
Ach a caoidh na dhealaich rium,
Ga bheil an giùlan farasda.

(II)
Thug mi ceum leat air an t-sràid,
Shìn mi dhuit gu faoin mo làmh
’S sinn a dealachadh, a ghràidh,
’S a Mhàiri, cha bu mhath leam e.

(III)
Gur-a math thig do mo rùn
Aparan geal as a’ bhùth;
Ged-a bhiodh an t-slat deth crùn
Gur math a b’ fhiù i ’cheannach d’ i.

(IV)
Do shùil mar dhearcaig an fhraoich,
Do ghruaidh dearg, ’s do mhala caol:—
’S ann dhuit a ’thug mi mo ghaol
’N uair ’bha mi aotrom amaideach.

(V)
Fios gu caileig tha ’s an tìr
Gun ’bhi ni ’s faid’ air mo thì;
’S coma leam cogadh no sìth,
Cha leig mi dhiom a’ bhanarach.

(VI)
Na biodh cùram ort mu d’ lòn;
Bidh mi ’m sgiobair air luing mhòir;
’S ’n uair ’thogas mi rithe seòl
Am dheòin cha bhi thu ’d bhanaraich.

ISE FREAGAIRT.
Gur-a math ’thig do mo rùn
Boineid ghorm a chosgas crùn,
’Slat de ribein dubh ’na cùl,
’S cha chùbaire ’s taigh-leanna thu.

’S iad do chàirdean nach ’eil gann,
’S iomadh àrd-fhuil tha na d’ cheann;
’S car thu do Chlann-Dùghaill nan lann
A chuireadh srann á cananaibh.

Le Neo-Ainmeil

(Shàbhàil Iain mac Ailean an t-òran so n’ uair a chuir e sin san leabhar nan òrain a chuir e ri chéile. Dheun e sin mu bhliadhna 1840 no 1841 no 1842 b’ fheudar. Thàinig an t-òran a-mach as Loch Aillse san Thaobh Tuath agus chaidh e thairis nan tonn gu Cala Mór air Albainn Nuaidh san Dùthaich nan Craobh. ‘S òran gaoil annseo mu’n am fear òg chun an cailin donn a dh’iarr e do phòstamh ri chéile chuici, ‘gus tha e ‘cainnt annseo mu gruaig donn mhath oirre.)