Na Fir-Tàilisg

Na Fir-Tàilisg:
Bha sinn sàmhach fon an tom,
Gus na lorg bò na h-adhairc sinn;
Tha sinn a-nis fada thall,
Nar call aig Eilean Leòdhais,
‘S gur call do Eilean Leòdhais e,
Rìghrean, ridirean, easbuig ’s ban-righ;
‘S gillean beag n am pàin,
‘S gur mòr an call a Leòdhas.

Le Calum MacIlleathainn, Drochaid Sguideil

(Seo ’n t-amhrán mu Na Fir-Tàilisg as Ùig, Eilean Leòdhais. Thàinig iad eadar daoine sa bhliadhna 1831 air tràigh Cuan Ùige neo Cuan Ùig. Chaidh iad thun gu Taigh-Tasgaidh Dhùn Èideann san bhliadhna 1888, agas tha iad ann an-diugh. Fhuair neo thàinig Caluim MacLeòid air Na Fir-Tàilisg nuair a bha e ‘obair ri thaobh an tràigh, agus bha iad leis fhéin agas do chlann agus do mhuinntir na h-àite airson bliadhna fhada gu a dhìoghail e Na Fir-Tàilisg do thabair cuidich chun na daoine bhochd na h-àite. Fhuair iad dhìobar le làmhan tighearnan talamh cúpla bhliadhan as dheidh a dhìoghail e Na Fir-Tàilisg, ach chaidh cuid mhór iad chun gu Lunnainn, Sasuinn, agas bha ’s tha móran truagh sin!)