276mh Féill-bhliadhna nan Bliadhna Teàrlach

(19mh Lùnastal 2021)

Bha 276 bliadhain o chionn nuair dh’éirich Arm nan Gaedheil agus Teàrlach Ruadh Stìubhart bratach Seumas Stìubhart – Fíor Righ na h-Albannaich ‘s nan Gaedheil – shuas ann sa Ghleann Fionn-Abhainn air an 19mh Lùnastal 1745. Thoisich siad sin comh-éirigh mhor nan Gaedheal eadar 1745 gu 1746 air aghaidh gu 1760. Bha comh-éirigh eachdraidh mhor nan Gaedheal. Thánaig 1,200 saighdear Gáidhealach gu Gleann Fionn-Abhainn do shabaid le taobh leis Teàrlach Ruadh an aghaidh nan Gaill le saorsa na h-Albainn, ach le fíor saorsa na Gáidheal agus na Gáidhealtachd gu h-áiridh.

Bha Féill-bhliadhna seo ’n-diugh an-mhath mar bha sluagh beag ann, agus chaidh e ’s ead le chéile do chuimhne Bliadhna Teàrlach Ruadh an-seo. Bha féill-bhliadhna san Albainn a’ Deas cuideachd.