Lag Oilibhear

Caluim Iain: A-niste, saoil an robh naidheachdan sam bith aig na seann daoine mu dheidhinn rud a thachair as a’ ghleann…ma bha seann bhaiteal ann o chionn fhada ’s rudan mar sin…na daoine a bha, fhios a’d, builteach ri creachan, naidheachdan mu na Griogaraich, an robh?

Donnchadh Caimbeul: Ò, chan eil chuimhn’ agam an ceatuair ach cha chreid mi…tha mi a’ smaoineach gun robh. Ach tha ainm-àite anns agus ’s e Lag Oilibhear a theireadh…

Caluim Iain: Seadh, seadh.
Donnchadh Caimbeul: Tha iad a’ bruidhinn gun robh Cromaill gun robh e a’ dèanamh air oidhche.

Caluim Iain: Ò, dìreach.
Donnchadh Caimbeul: Gun do chaith e oidhche ann.
Caluim Iain: Dh’fhaodte ceart gu leòr.

(Seo agallamh eadar Caluim Iain Mac Gilleathain – an Seannchadh Mòr – agus Donnchadh Caimbeul à Gleann Lìomhann, am Pheairt. Thàinig Oilibhear Cromaill chun an àite ri linn Cogaidhean nan Trí Ríoghachtaibh (1637 gu 1660 no 1663) agus dheun e sin san bhliadhain 1651 gu 1658 no 1660. Agus chuir nan daoine na h-àite comhaireachd an-mhor an aghaidh e fhéin san àm sin.)