Creideamh na h-Eaglais Cléirich

Tha prìomh sgéal leinn, shiubhail Ìosa Crìost bàs le h-aghaidh do shabhail leinn agus an domhain. Bha fhios againn na Ceartas-mhath Dhia Mhór, agus thánaig Mac Dhè ’n-so do cuidich leinn ’s do shabhail mhaid as am peacan oirnn. Fhuair mhaid shabhail nuair a fhuair Mac Dè / Ìosa bás le leinn. Dhubhairt Dhia Mhor gach aon rudan gu mhath ’s ceartas, agus bithidh gach aon rudan deas-mhath sa domhain sa deireamh. Bha gach obair oirnn pleann-mhath na Dhia Mhór, agus bha mhaid cuid-mhath sinn.

Thánaig nam ministearan gu h-Eaglais oirnn fir mhath ’s bh’ eòlas mhor aca cuideachd. Thánaig ead a-muigh as Dùn Éideann o àm gu h-àm. Bha h-urram leinn le’m fhir seo, ‘ch cha fhacaidh mhaid ortha le daoine Dhia Mhor air domhain. Bha creid leinn bha Dhia Mhor an-dùnta leinn ‘ s leotha ri chéile, ‘ch bha sin gasta nuair a thánaig ead chugainn le cainnt ’s cómhradh. Dh’fhoghluim ’s chualaidh mhaid mu’n Eoin Cnoccs astu, ‘ch chualaidh mhaid mu’n Eoin Calbhan cuid mhor gun teagamh.

Chonnaig mhaid chun air toighean Eaglais leis urram mhor – ach cha robh ead àitean ro-naomhtha mar tha gach aon àite ’n-dúnta Flaitheas ’s Dhia Mhor air domhain. Bha mhaid tuigsinn an ceistean pàistean no pàiste – “Dé Dhia Mhor?” – Bha Dhia Mhor leinn, againn, oirnn, gach àite ’s gach àm gun teagamh. Chuaidh mhaid gu cuimhneachan Fogógra Mhainistir an Iar, agus bha neart ’s àrdan againn nuair a dh’fhoghluim againn facail naomhtha fada – ro-òrdachamh, fùrinneachamh, coisrigeamh no naomhachamh – agus bha fhios ’s creid agam bha’m Pìoball Naomhtha nas mhaithe ’s nas saorsainneile ’n aice leinn ’s Dhia Mhor. Bha’m Pìoball Naomhtha ‘laighe air am bòrd mhath sa seomra suite sa dachaighean oirnn. Bha sin leobhar an-mhath gun teagamh. Nuair a fhuair mhaid Baistimh san ainm Dè, nuair a bha mhaid baibeogan, rinn na tuismitheoran facail onóir bithidh mhaid ‘foghluim am Facal Dhia. Fhuair mhaid eòlais mar sin amhàin, agus fhuair na daoine nas bhoichde oirnn sin cuideachd.

Chreid mhaid gach aon sgéal ’s facal sa Pìoball Naomhtha, facal le facal. Ach nuair a thánaig cuid no h-àite ’n aghaidh àite eile ’staigh Pìoball Naomhtha, chuir mhaid toinisg do’n obair leinn, ’s do thuigsinn oirnn. Chuir mhaid ead do’n obair creideamh againn le latha saoghal oirnn. Bha Mac Dè no h-Ìosa fear-fíor againne gun teagamh, bha e Dia sa Fear ….. Bha Flaitheas ’s Ifrinn àitean-fhíor againn in aice Párais ’s Iarúsailéim no -h-áite fear eile sa domhain. Thug ministearan turasail am dealbhan – chunntas na gach àite – Flaitheas ’s Ifrinn. Bha peaca fíor! Agus thánaig sin a-mach le daoine ’siubhail no ‘bristeamh le Dòmhnall Dubh …. Bha sin air cois na peacadair amhàin mar sin. Cha robh sin air cois air do màthair ’s d’athair ’s Dhia Mhor, ’s do muinteoir ’s do complachtan móra. Le leinn bha peacadairean fíor dhaoine gun teagamh. Mà thosaidh mi ‘lorg leotha san Pìoball Naomhtha mu peacadairean – Bha Tighearna mo bhuaichille, chan bithidh iarraidh orm.

Le Néitidh Nic Charmaig – 1989.