Eun Bàn nan Corp

Tha sgeul seanchas air Èirisgeidh mu’n Eun Bàn nan Corp. Thánaig e faoi tamall nuair a bha duin’ air an t-slighe-turas gu báis. ’S dòcha gun robh uiread de bhliadhnaichean a bh’ an t-eun a bha siud, chuala sibh-se mu Eun Bàn nan Corp a bha siud agus bha iad a’ dèanamh dheth gur h-ann an Èirisgeidh a’ tighinn gu taigh sam bith far am biodh duine a’ dol a bhàsachadh bha an t-eun bàn a bha seo creid a’ tighinn chon an taigh mar gum b’ eadh sùlaire. Bh’ eagal an-mhòr aca air an dhaoinne ron eun a bha seo. Bha sin eun nan báis gun teagamh.

le Aonghas mac Iain ‘ic Iain Chlachair no Aonghas Iain mac Iain ’ic Dhòmhnaill ’ic Iain Bhàin (1898–1969).