1962: Bliadhain na Gàilig

Bha Gàilig cànan mór na Cunndaidh Cumbarlann sa bliadhain so, ‘gus bha cuimhnichean sin air Cait Nic Artuir Mhic Eachainn agus bha fhios aici bha Gàilig am prìomh cànan ann. Chuaidh an athair aici – Artur no Art Mac Artuir no Art mac Dòmhnuill Mac Artuir gu colaisde Fionnghail Mhic Dhòmhnuill do muinneadh ’s ‘g cainnt Gàilig chun na daoine ’nn.