Toighean nan Daoine Bhochda

Rinn ead am ballachan as talamh mhath a-staigh an toigh, agus chuir ead féar no luachra ri chéile ‘nn. Agus chuir ead an talamh air gach taobh ann cuideachd. Chuir ead meuran-craoibhe le ballachan ‘s mullaich-taighe. Bha sin an creat. Bhunaidh na ciad Gáidheil an toighean so shuas eadar 1739 gu 1790 no 1820. Ach as dheidh sin, bhunaidh daoine nuadh gu Caralina, toighe nas mhoireleis tall-mór ‘s cúl-doras agus doras-aghaidh no doras a-mach agu (doras mór). Bha seomran air gach taobh agus bha seomra cuairt in aice dóras mór. Bh’ ead anonn do chur / rinn / dhéan an toigh nas móire san ám cuideachd.