An Sabaid agus an Toigh Tábhairne

As dheidh gach aon Sabaid (Seirbheis Sabaid) chuaidh Cailean Mac Loingsich agus Aonghus Mac Dhiarmaid gu toigh tábhairne le ceòl, craic ’s deoch. Agus thóg ead na daoine h-Eaglais leotha cuideachd. Bha craic fada mór ri linn an oidhche ‘gus bha cúpla daoine ‘g sabaid ri chéile cuideachd.

Le Iain mac Phàdruig Stiùbhart.