Branndaidh agus Comanachamh

Nuair a dh’ith e Comanachamh – cha robh seirbheis gach aon Di-Domhnaich, ach nuair a chuir ead ann, bha gòthan (imdeal) branndaidh aige ‘gus dh’fhaigh e nan Éildearan a-muigh le deoch mór roimhe ’n seirbheis. Bha cuairt Eaglais an-fhearg le sin.

Le Marta Nic Leòid.