Bliadhain nan Organ-Eaglaise

Thánaig nan Organ-Eaglaise nuadh chun gu h-Eaglais Chnoc Labhrais (Cnoc a’ Labhrais) sa bhliadhain 1882. Roimhe sin rinn na Salmadair an ceòl le h-aghaidh an seirbhis creideamh gu Dhia Mhor. Bha sin làidir, dochreidsinn ‘s ceart mar bha nan daoinne ‘nn ri chéile ‘ceòl chun leis fìor ceòl na Flaitheas agu – an guthan dhaoinne. Rinn ead ceòl le nòtaidh mhath agus dh’òrain ead a-muigh as am Pìoball Naomhtha ‘gus bha sin nas mhaithe as an-diugh. Bha creidimh ‘s seirbhis an-mhath ‘s an-cheart ann mar fhuair sin nan daoine ri chéile air taobh Dhia Mhor, agus bha sin an-cheart ann, ach chan eil sin an sgéal an-diugh.

Le Seumas MacCoinnich.