Bliadhain Sioc Mhóir (1740)

Chuir na Gaedheil an t-ainm sin air an bhliadhain seo mar bhí sioc mór thairis nan Gaedhealtachd agus thairis nan Eóraip sa bhliadhain seo. Bhí an Geimhreadh an-chruadh agus an fhada fosta ‘gus bhí sin le linn an bhliadhain cuideachd gan amhras.

Thosaidh éirigh amach cuid ’s mó thairis na h-Éireann agus i Laighean go h-áiridh nuair a dh’fhoghlaim ead faoi biadh rúnda faoi gardáil nan Gaill. Dh’éirigh muinntir na Gaedheal amach thairis nan Gaedhealtachd le biadh, agus bhuaidh ead in éadan nan Gaill i gach aon cath ’s troid. Chuir ead stad chun na biadh ‘turas a-muigh as an Ghaedhealtachd mar chuir ead eagal an-mhor a-staigh nan Gaill. Ruaig ead – na Gaedheil – air toigh biadh rúnda ‘gus sabhail rúnda ‘g lorg biadh agus bhí siad caithream sa shoin fosta.

Fhuair ainmhithe beo-stoc bás san uimhir an-mhor, agus bhí na daoine gan biadh ann fosta. Fhuair na bhfómhar bás mar an shioc oll-mhór agus bhí na Gaedheil gan biadh ann cuideachd. Fhuair ciad mílte ’s ciad mílte Gaedheal bhoicht bás le linn an bhliadhain seo mar chiall siad beo-stoc agus fómhar mar an aimsir ró-chruadh sa bhliadhain seo.