Bonn Cuimhne Naomh Eòin Mac GilleBhuidhe

Cuir nan rialtas Gall gu bàs é air 10mh latha mìos Màrt sa bhliadhain 1615. Bha sin sa Glasachamh i Lannruig taobh a-muigh an Gaedhealtachd ann.