Naomh Eòin Mac GilleBhuidhe

Bha sagart-rùin a Eòin Mac GilleBhuidhe san Albainn ré san àm ainleamhainn an-mhor an aghaidh nan Caitligich eadar bliadhnaichean 1560 gu 1799 no 1829 ann. Och bh’ Eòin Mac GilleBhuidhe aig obair Eaglais Caitligeach in Albainn eadar bliadhnaichean 1610 gu 1615, nuair cuir sé gu bàs air an 10mh latha mìos Màrt sa bliadhna 1615.