Cailean Mac Loingsich (Gun fhios gu 1817)

Rugamh e air Aràinn, agus bha ministear e san Eaglais Cléirich in Éireann eadar 1779 gu 1790. Chuaidh e thairis nam fharraige gu Gleann Gàidheal, Caraliana Tuath sa 1790. Fhuair e obair san Eaglais Abhainn Dhubh ann eadar 1790 gu 1792. Fhuair deacaidhean an-mhor air aige nuair a cheannaich e dhà gamh le h-aghaidh obair leis. Bha fearg air cuairt nan Eaglais mar cheannaich e ead air Di-Sathairn agus thanaig ead gu dachaigh aige sa Di-Domhnaich. Ach chuir e sabaid mór an aghaidh sin nuair a dhubhairt e: “Rinn mi sin mar cha robh biadh ann leotha san àm sin.” Bhuaidh e ’n triail sin. Tha sgéaltan an-mhor mu Cailean Mac Loingsich, agus bha craic an-mhor aige cuideachd gun teagamh.

Fhuair Cailean bàs sa 1817, agus chuir am ministear Gàidhealach an corp aige fo talamh Roilig Baile Stiùbhart.