Comh-chuimhneachan nam Murt Sheumas a’ Ghlinne (8mh Samhainn 2022)

Bh’ e 270 bliadhain o shoin nuair a chuir riaghaltas Gallda Seumas a’ Ghlinne go bàs. Ghabhail na Sasannaich e fhé air 16mh Céitean 1752 dhà latha ‘s dheidh am Foill-mharbhadh Leitir Mhòir (14mh Céitlean 1752) nuair a fhuair Cailean Ruadh Caimbeul bàs ri thaobh seachdar saighdear Gallda eile nuair a chuaidh ead air an t-slighe do fhuadach na Stiùbhartaich a-muigh as Apann mar chaidh ead air aghaidh leis an cogamh an aghaidh nan Gaill gun stad o 1746.

Ach cha rabh Seumas a’ Ghlinne ‘nn aig sabaid ann air Leitir Mhòir annsin. Ach chuir na Gaill e faoi ghobhail agus chuir ead e gu bàis air 8mh Samhuinn 1752. Bha fear neamh-chiontach e fhé gun teagamh. Bha ‘n comh-chuimhneachan sa Baile Chaolais, Árra Gháidheal, agus bh’ e gasta do’n oraic daoine ‘s Fíor Gàidheil ri chéile do chuimhne Seumas a’ Ghlinne (1698 gu 1752).