Dheighinn dha ’n a’ Ghealaich leat

Sèist:
Fill-iù oro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach
Fill-iù oro hù o.

(I)
Dheighinn dha ’n a’ ghealaich leat
Nan gealladh tu mo phòsadh.
Fill-iù oro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach
Fill-iù oro hù o.

(II)
Dheighinn leat an ear ’s an iar
Le each, gun srian, ’s gun ròp’ air.
Fill-iù oro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach
Fill-iù oro hù o.

(III)
Dheighinn leat a dh’ Uibhist
Far am buidhicheadh an t-eòrna.
Fill-iù oro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach
Fill-iù oro hù o.

(IV)
Nighean bheag a’ mhinisteir,
‘S tha mise dol ’ga pòsadh.
Fill-iù oro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach
Fill-iù oro hù o.

(V)
Dheighinn leat a dh’ Éirinn
Gu féill nam ban òga.
Fill-iù oro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach
Fill-iù oro hù o.

(VI)
Dheighinn dha na rionnagan
Nam biodh do chuideachd deònach.
Fill-iù oro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach
Fill-iù oro hù o.

(VII)
Dheighinn leat a Chanada
A sheinn aig Loch Ontario.
Fill-iù oro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach
Fill-iù oro hù o.

(VIII)
Dheighinn leat a Chórdoba
A dh’ ithe biadh al fresco.
Fill-iù oro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach
Fill-iù oro hù o.

(IX)
Dheighinn leat a Riocaud
A chluich Ceòl na Cruinne.
Fill-iù oro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach
Fill-iù oro hù o.

Le Iain Mac Mathghamhuinn.

(Sgríobh e ’n òran so fo nam muinntear Gáidhealach a-muigh air nam Machairean Móra. Bha saoghal mhath aige sa Mhinneasóta san ám sin cuideachd. Reinn e sin annso mar dh’fheumaidh no dh’iarraidh e sin a-muigh tha mhaid – na Gáidheil – daoine ’mháin ri chéile ‘gus chuir e h-Uibhist, Éirinn ’s Loch Ontario sa Chanada, ‘gus reinn e sin mar thubhairt e tha mhaid daoine mór amhain ri chéile ‘gus tha mhaid cuid ri chéile ’staigh san Gháidhealtachd Mhóir amháin air dhà taobh no dhà tràigh na Fharraige Mór.)